ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 62 ย้ำ สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กระทรวงแรงงาน ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟโดยจำลองสถานการณ์จริง ประจำปี 2562 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การอพยพคนและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมย้ำให้สถานประกอบกิจการต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในสถานประกอบกิจการที่มีอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และมีคนทำงานจำนวนมาก หากไม่มีการเตรียมการที่ดีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียมากมายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การป้องกันมิให้เกิดเหตุสามารถทำได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์   การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบกิจการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ


นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับทุกสถานประกอบกิจการ จึงขอให้สถานประกอบกิจการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน หนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานใดยังไม่มีความพร้อม สามารถประสานมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อขอคำแนะนำได้ โดยสามารถติดต่อ ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และ10 พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน สำหรับหน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ขอให้นำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในหน่วยงานตนเอง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ    ผู้ที่มาติดต่อราชการ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ต่อไป


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


ประจำวันที่  30 พฤษภาคม 2562 ข่าวที่ 70/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (49918.pdf)49918.pdf 213 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.