สสค.อำานาจเจริญ เข้าร่วมพิธีมัชณิมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึก เตรียมเข้าทำางาน รุ่นที่ 3 -4/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ ( 12 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.45 น. สสค.อำานาจเจริญ เข้าร่วมพิธีมัชณิมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึก เตรียมเข้าทำางาน รุ่นที่ 3 -4/2562 พร้อมให้ควมมรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาด แรงงาน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำานาญการ บรรยายในหัวข้อ "กฎหมาย คุ้มครองแรงงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน" ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน 31 คน ประกอบด้วย 1.ช่างซ่อมรถ จักรยานยนต์ จำานวน 14 คน 2. ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ จำานวน 11 คน 3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 3 คน 4. ช่างเครื่องทำาความเย็นและปรับอากาศฯ จำานวน 3 คน เพื่อสร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง หลังจากสำาเร็จ การฝึกอบรม แล้วเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.