สสค.อำนาจเจริญ ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 เดือนกรกฎำคม พ.ศ.2562 สสค.อำนาจเจริญ โดยนำยพัฒนชำต ชุมทอง มอบ หมำยให้ นำยเชำวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชำกำรแรงงำนชำำนำญกำร และนำยพงษ์สวัสดิ์ คำำมูลตรี เจ้ำหน้ำที่ ธุรกำร ตรวจประเมินมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำรตำมเกณฑฺให้ คะแนน 6 ข้อกำำหนดหลัก 23 ข้อกำำหนดย่อย 69 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1. บริษัท มิตรผล อำำนำจเจริญ จำำกัด ประกอบกิจกำรผลิตนำ้ำตำลทรำยข้ำว มีลูกจ้ำง 319 คน 2. กำรไฟฟ้ำจังหวัด อำำนำจเจริญ ประกอบกิจกำรผลิตและจำำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ มีลูกจ้ำง 97 คน ผลปรำกฏว่ำ กำรไฟฟ้ำ อำำนำจเจริญผ่ำนกำรเกณฑ์กำรประเมิน 50 คะแนนขึ้นไป ส่วนบริษัท มิตรผลอำำนำจเจริญ จำำกัด คณะผู้ ตรวจประเมินให้ดำำเนินกำรแก้ไขส่งเอกสำรเพิ่มเติม เพื่อนำำเสนอผลกำรดำำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรกลั่น กรองรับรองมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำรพิจำรณำอนุมัติกำร รับรอง ต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.