สสค.อำนาจเจริญ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน, มยส และ มรท.

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สสค.อำนาจเจริญ โดยนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมูลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำเนินการตรวจคุ้มครองแรงงาน ตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน (นโยบายเร่งด่วน Agenda Based), ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผลการตรวจมีดังนี้ 1.บริษัท มิตรผลอำนาจเจริญ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายขาว มีลูกจ้างทั้งหมด 277 คน 2.บริษัทรักษาความปลอดภัย ชัยภูมิโปรการ์ด จำกัด มีลูกจ้างทั้งหมด 37 คน การตรวจคุ้มครองแรงงาน/นโยบายเน้นหนัก ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก, แรงงานบังคับ พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้ บจก.รักษาความปลอดภัยฯ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1 คำสั่ง, ส่งเสริมและแนะนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ให้ สปก. นำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จำนวน 1 แห่ง, ตรวจประเมินตนเองตามข้อกำหนด มรท.8001-2553 จำนวน 1 แห่ง และตรวจ มยส. จำนวน 1 แห่ง โดยคณะผู้ตรวจประเมินใด้ดำเนินการให้ สปก.แก้ไข/ส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอนุมัติการรับรอง ต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.