สสค.ระนอง ร่วมรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  ภาคเช้าเวลา 08.30 น. นายสุพจน์  แขกเพ็ง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
พร้อมด้วยนางมานิภา  แตงเลี่ยน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  นายมนูพงษ์  ณ ระนอง  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  และ นายภัทราพิสิษฐ์  ถิ่นเมือง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการตรวจติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่3 (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ
โดยมีนายอภิญญา  สุจริตตานันท์ เป็นประธานในการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.  มีการตรวจราชการตามภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินหน่วยงานมาตรฐานยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ปี2562 โดยมี นางอุดมลักษณ์  สอนสาลี  ผู้ตรวจราชการกรม เข้าติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานดังนี้
1.ติดตามตัวชี้วัดร่วมของกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด และเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ปี 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องของภารกิจกรม  ได้แก่
2.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2.2 เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
2.3 การขับเคลื่อนงาน Safety Thailand
2.4 การขยายภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมคุ้มครองแรงงานนอกระบบและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
2.5 ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3.ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ได้รับงบประมาณ  งบดำเนินการ จำนวน 2,123,900.- บาท  ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2562
มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,739,588 .-บาท คิดเป็นร้อยละ81.91 แนะนำให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนต่อไปให้ครบ 100%
4.แจ้งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินสำนักงาน
5.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง ไม่มีลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
6.การรายงานเหตุด่วน/เหตุร้าย ที่ส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง (เสียชีวิต/ถูกเลิกจ้าง/สปก.ปิดกิจการ)ขอให้รายงานผู้บริหารโดยด่วน ทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์ และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7.ด้านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ตรวจพบเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จำนวน 5 ลำ และได้ออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง จำนวน 5 คำสั่งโดยนายจ้างได้ปฏิบัติตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว
8.ตรวจประเมินหน่วยงานมาตรฐานยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ปี2562 ใน 4 กิจกรรมได้แก่ การป้องกันการคอร์รัปชั่น  กิจกรรม 5ส.  การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และนวัตกรรม
9.ท่านผู้ตรวจราชการกรมได้สอบถามปัญหาอุปสรรคและการให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน  และได้ขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.