กสร. อบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความรู้ ความสามารถในการคุ้มครองแรงงานพร้อมปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย


นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผย ภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ ว่า กสร.มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว โดยมีพนักงานตรวจแรงงานเป็นกลไกสำคัญในการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวพนักงานตรวจแรงงานนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีทักษะที่จำเป็นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้วย เช่น ทักษะการสื่อสาร การสอบข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น


นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการคุ้มครองแรงงานเกิดผลสัมฤทธิ์ กสร.จึงได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งฝึกทักษะ เทคนิคการทำงานจากจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในการอบรมดังกล่าว ยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรมของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายด้วย

….……………………………….......

 

ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ข่าวที่ 80/2562

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (50838.pdf)50838.pdf 138 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.