สสค.ชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายชัยวัธน์ ศรวณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางรุ้งณิภา ขวดชัยภูมิ นักวิชาการแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำาลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียน บำาเหน็จณรงค์วิทยาคมตำาบลบ้านชวน อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา จำานวน 600 คน เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน สิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างและความปลอดภัยในการทำางาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจน สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความ พร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.