สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 – 12.00 น. ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธาน เปิดโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำาปี 2562 ณ วัดเกาะเกรียง หมู่ที่ 5 ตำาบลบางคูวัด อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมดำาเนินการ ทั้งนี้ นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีการ ให้ความรู้และให้คำาปรึกษา พร้อมแจกเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้กับประชาชน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.