สสค.ปทุมธานี จัดอบรมโครงการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสมภพ ปราบณรงค์ ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงแรงงาน ได้เป็น ประธานเปิดอบรมโครงการสร้างการรับรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และ บรรยายให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ตำาบลคูคต อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน ถึงความสำาคัญในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของ สถานประกอบกิจการ มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายแรงงานสามารถนำาไปปฏิบัติต่อลูกจ้างในสถาน ประกอบกิจการ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ และภาคบ่าย มีการบรรยายการจัดสวัสดิการและบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ วิทยากรโดยนายอำานวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำานวย การ กองสวัสดิการแรงงาน ซึ่งมีนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการและตัวแทนนายจ้างในจังหวัด ปทุมธานี เข้ารับการอบรม จำานวน 100 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.