กสร.ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๙ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างระเบียบคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการกงสุล การแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบทแก้ไข ปี ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙โดยมีนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.