สสค.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. โดยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นางสุกานดา ไพรศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ลูกจ้างพึงได้รับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน” และวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โดยพยาบาลวิชาชีพ โชติพงษ์ ดีดน้อย และนายวันชัย ชมมี ผู้ช่วยวิทยากร บรรยายหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการสาธิต และการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นฟูการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดทำงานอย่างกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติโดยไม่เกิดความพิการของสมอง (CPR) ทั้งนี้ ได้มอบใบประกาศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.