บูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดระนอง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์


วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์​ แขก​เพ็ง​ นักวิชาการ​แรงงาน​ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการ​และ​คุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
มอบหมายให้นายธีรวุฒิ วิจิตรแสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายมนูพงษ์ ณ ระนอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายสิทธิกร ลิ่มศิลา นักวิชาการแรงงาน
และนายสมมิต มุกดา เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา เข้าร่วมกับศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา (ศปชล.ทม.)/ตำรวจภูธรจ.ระนอง/ตรวจคนเข้าเมืองจ.ระนอง/อุตสาหกรรมจ.ระนอง/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ระนอง/ประมงจ.ระนอง/จัดหางานจังหวัดระนอง และประกันสังคมจ.ระนอง ตามคำสั่งจ.ระนองที่ 2114/2562 ลว.19 ก.ค. 62
เรื่องแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจ.ระนอง ในการดำเนินการบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดระนอง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. นางสาวสุนิสา จงไกรจักร สำนักงานตังอยู่เลขที่ 51/75 ม.5 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ประกอบกิจการ แปรรูปปลาและปู จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 20 คน
เป็นแรงงานไทย จำนวน 4 คน (ช.2ญ.2) เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า จำนวน 16 คน (ช.5 ญ.11) ผลการตรวจ พบการกระทำผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108
ไม่จัดให้มีข้อบังคับการทำงาน และมาตรา 112 ไม่จัดทำทะเบียนลูกจ้าง พบการกระทำผิดตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2536 มาตรา 11 ประกอบกิจการโรงงานจำพวก 2
โดยไม่แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และพบการกระทำผิดตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10/1 ไม่แจ้งประกอบกิจการโรงงานแปรรูปฯให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ                                                           2. เจนวิทย์ มารีนโปรดักส์ โดยนายเจนวิทย์ เอี่ยวสกุล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89/312 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ประกอบกิจการ แปรรูปปู(ปูดอง) จากการตรวจสอบพบลูกจ้างทั้งหมด 8 คน (ชาย)
เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าทั้งหมด  ผลการตรวจพบ การกระทำผิดตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 10/1 ไม่แจ้งประกอบกิจการโรงงานแปรรูปฯให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ                                       ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สสค.ระนอง จักได้ดำเนินการเชิญพบนายจ้างมาให้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนทางเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดระนอง จักได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยต่อไป
ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยด้วยแล้ว และจากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดนโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.