กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเรือเอกจักรทิพย์ กล่ำเสือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นเลขานุการ สาระสำคัญ คือ 1. เพื่อทราบ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. .... /ผลการประชุมคณะทำงานปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และ 2. พิจารณา การปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.