ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 กสร.อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ (รุ่นที่ 1) 15/02/2562 37
2 กสร.ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 14/02/2562 43
3 กสร.ประชุมร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ 14/02/2562 39
4 รมว.เปิดงาน Informal Labour Fair 2019 แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 13/02/2562 79
5 กสร.เปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าของเรือ 12/02/2562 95
6 กสร.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะให้วิทยากรเพื่อขยายผลการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 11/02/2562 101
7 กสร.ประชุมคณอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 11/02/2562 66
8 กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 11/02/2562 73
9 รองปลัดก.แรงงานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 1/2562 07/02/2562 78
10 รมว.แรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 06/02/2562 91
11 กสร.ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 05/02/2562 148
12 กสร.อบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร ”นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง” 05/02/2562 96
13 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 31/01/2562 95
14 กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2562 31/01/2562 116
15 อธิบดีกสร.เปิดโครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 31/01/2562 55
16 ปลัดก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่1/2562 29/01/2562 97
17 กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 29/01/2562 126
18 อธิบดีกสร.เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย 28/01/2562 75
19 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา 24 25/01/2562 95
20 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนระดับชาติ 25/01/2562 61

หน้า 1 จาก 104


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.