ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 กสร.ประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 232
182 กสร.ประชุมคณะทำงานปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2561 261
183 กสร. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 8/2561 258
184 รมว.แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 334
185 กสร. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 279
186 กสร. ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง ครั้งที่ 10/2561 253
187 อธิบดี กสร. ประธานในพิธีเปิดนิทรรศชีวิตสตรีคือสติ และการสัมมนานำร่องสตรีคือสติ 242
188 กสร. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่1/2561 219
189 กสร. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 434
190 กสร. ประชุมชี้แจงขั้นตอนกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 258
191 กสร. ประชุม คณะอนุกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2562 340
192 การอบรมเตรียมความพร้อมผู้ทำหน้าที่ประเมินคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 349
193 กคน.จัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2561 298
194 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2561 261
195 กสร. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 4/2561 261
196 กสร. เปิดการอบรมพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 220
197 กสร. ประชุมคณะทำงานตรวจสอบผลคะแนนของการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ 206
198 กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2/2561 243
199 กสร. เปิดอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์กรความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 284
200 กสร. เปิดกิจกรรม"จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม" เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2561 330

หน้า 10 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.