ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 กสร.ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 6/2562 150
42 กสร.ประชุมคณะทำงานจัดทำและดำเนินการแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่2/2562 195
43 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2562 105
44 กสร.ระชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่1/2562 211
45 ก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี ๒๕๖๒ 152
46 กสร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวัฒธรรมองค์กรรองรับระบบราชการ4.0 149
47 รองอธิบดีกสร.อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน 167
48 อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้าง 167
49 รองอธิบดีกสร.นทึกเทปโทรทัศน์รายการ ฮาร์ดคอข่าว 178
50 อธิบดีกสร.เปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม 164
51 กสร.จัดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานฺBTS 158
52 อธิบดีกสร.เปิดกิจกรรม ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน 137
53 กสร.ระชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2562 118
54 คู่มือปฏิบัติงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 182
55 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย... 171
56 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 261
57 ก.แรงงาน ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 274
58 กสร.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 167
59 กสร.ประชุม โครงการส่งเสริมความรู้ ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 183
60 ก.แรงงานจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 166

หน้า 3 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.