ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 กสร.ประชุมเลือกกันเองของผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน 142
62 กสร.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 200
63 กสร.มอบวุฒิบัตรแก่พนักงานตรวจแรงงานใหม่ที่ผ่านการอบรม ระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ 264
64 กสร.ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2562 152
65 กสร.ประชุมคณะทำงานพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับระบบราชการ 4.0 158
66 กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่ 111
67 ก.แรงงานทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 145
68 กสร.ประชุมกรมฯ ครั้งที่ 5/2562 91
69 กสร.เปิดการอบรมระดับชาติสำหรับพนักงานตรวจแรงงานใหม่ ภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง 287
70 กสร.เปิดการอบรม เรื่อง พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 193
71 กสร.จัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 213
72 กสร.ข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒฯาศูนย์บริการ 151
73 กสร.ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 130
74 กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 158
75 ขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดออกแบบมาสคอต 1410
76 กสร.ประชุมเพื่อหารือในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดๆ 240
77 กสร.ปิดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2562 259
78 อธิบดีกสร.ห้สัมภาษณ์ในประเด็นวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 267
79 กสร.ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2562 239
80 กสร.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน... 179

หน้า 4 จาก 109


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.