อาเซียน

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 981
22 รายงานการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 1222
23 ข้อมูลอาเซียน เรื่อง แรงงาน : พร้อมรับปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Power Point) 1499
24 มติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการจัดทำ Financial Agreement ของโครงการ EU-ASEAN Migration and Border Management Programme ll 1326
25 รายงานผลการเข้าร่วมประชุม Thailand National Preparatory Meeting for the 7th ASEAN Forum on Migrant Labour 1148
26 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 1213
27 สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 46 และประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1368
28 ASEAN CSR Network คืออะำไร 1301
29 การประชุมระดัับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 11 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 1281
30 การปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับที่ 100 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน 1180
31 รายงานผลการสัมมนาเรื่อง การจ้างงานระยะสั้น: ความท้าทายของไทยและอาเซียน 1233
32 สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1235
33 รายงานการเข้าร่วมงาน TU-ASEAN Week 2014 1339
34 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 942
35 รายงานการสัมมนาเิชิงปฏิบัติการนานานชาติเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเช้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 919
36 รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อการจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 10 ของไทยในกรอบอาเซียน 1105
37 รายงานการประชุมจัดทำแผนงานระยะเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 919
38 รายงานการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในบริบทอาเซียน" 1312
39 รายงานผลการประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2014 1278
40 รายงานการเข้าร่วมประชุม Foucs Group เรื่อง แนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมือการป้องกันอาชญากรรมอันอาจเกิดจากการถ่ายโอนแรงงาน/แรงงานข้ามชาติของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 1443

หน้า 2 จาก 5


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.