มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Apprenticeship Committee

คณะกรรมการฝึกงานช่าง

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายจ้างและผู้แทนสหภาพแรงงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการฝึกงานช่าง

Arbitration

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายอาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้ชี้ขาดเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ เรียกว่า การชี้ขาดโดยสมัครใจ หรือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นแบบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสนอเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ต่อผู้ชี้ขาดเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปหากคู่กรณียอมรับให้มีการตั้งผู้ชี้ขาด คู่กรณีจะระงับซึ่งสิทธิที่จะนัดหยุดงาน หรือปิดงานในระหว่างการพิจารณาของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาด

Arbitration Award

คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

คือ ข้อความ เนื้อหาหรือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด ผู้ชี้ขาดหรือผู้ทำหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติ (คำวินิจฉัย) ให้แก่คู่กรณี คำวินิจฉัยโดยปกติจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใจความกะทัดรัด สั้น รัดกุม ปราศจากเงื่อนไข แน่นอนและถือเป็นยุติ และมักจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลประกอบการตัดสินไว้ด้วย

Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ตัดสินและกำหนดข้อปฏิบัติให้แก่คู่พิพาทแรงงาน

Assessments

เงินบำรุงพิเศษ

เป็นเงินที่สหภาพแรงงานเรียกเก็บจากสมาธิเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากค่าบำรุงปกติ เมื่อมีความจำเป็นต้องระดมเงิน ในกรณีเร่งด่วน เช่น เพื่อสนับสนุนการนัดหยุดงานให้ดำเนินงานต่อไป หรือการรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น การเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นไปตามกฎข้อบังคับหรือระเบียบของสหภาพแรงงาน

Attendance Bonus

เบี้ยขยัน

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นรางวัลที่ขยันมาทำงานสม่ำเสมอตามที่นายจ้างกำหนด

Authority

อำนาจหน้าที่

การมีอำนาจสั่งการ ควบคุมบังคับบัญชาตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

Automatic Wage Adjustment

การปรับค่าจ้างโดยอัตโนมัติ

ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง นายจ้าง ลูกจ้าง อาจมีสัญญาหรือข้อตกลง ให้จำนวนค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสภาพเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไป เมื่อหน่วยงานมีรายได้หรือผลกำไรเพิ่มขึ้นมาก เมื่อราคาสินค้าที่ผลิตได้ตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูงหรือกิจการขาดทุนดังนี้ เป็นต้น

Average Days Charged

ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย

การคำนวณหาวันทำงานที่สูญเสียโดยเฉลี่ยเนื่องจากการประสบอันตราย
คำนวณได้ดังนี้
ค่าเฉลี่ยของวันทำงานที่สูญเสีย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสียทั้งหมด / จำนวนการประสบอันตรายทั้งหมด
หรือ
= อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย / อัตราความถี่ของการประสบอันตราย

Back Pay

ค่าจ้างย้อนหลัง

เป็นค่าจ้างหรือรายได้ซึ่งนายจ้างจ่ายย้อนหลังให้แก่ลูกจ้างตามคำสั่งของศาล ตามคำวินิจฉัยของผู้ชี้ขาดหรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าจ้างย้อนหลังในกรณีที่มีคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงาน เงินค่าจ้างซึ่งจ่ายย้อนหลังเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำหรือเนื่องจากการขึ้นค่าจ้างตามข้อร้องทุกข์

Back-To-Work

การกลับเข้าทำงาน

การที่คนงานกลับเข้าทำงานภายหลังการนัดหยุดงานปกติการนัดหยุดงานมักจะเป็นไปชั่วคราว บางครั้งคนงานจะยุติการนัดหยุดงานเอง และกลับเข้าทำงานอีก แต่บางครั้งนายจ้างจะเป็นผู้ทำลายการนัดหยุดงาน ทำให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงานต่อไปตามปกติ ก่อนที่การนัดหยุดงานจะดำเนินต่อไปจนถึงที่สุด

Bargaining Agent

ผู้แทนร่วมเจรจาต่อรอง

สหภาพแรงงานที่นายจ้างให้การยอมรับ หรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นผู้แทนลูกจ้างในการร่วมเจรจาต่อรอง

Bargaining Agent , For Members only

ผู้แทนเจรจาต่อรองเฉพาะสมาชิก

สหภาพแรงงานที่เป็นผู้แทนร่วมต่อรองเฉพาะสมาชิกของตน และข้อตกลงจะมีผลใช้เฉพาะกับสมาชิกเท่านั้น

Bargaining Rights

สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายในการร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง โดยการตั้งผู้แทนเข้าร่วมเจรจาต่อรอง

Bargaining Unit

กลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

กลุ่มลูกจ้างที่นายจ้างให้การยอมรับหรือหน่วยงานของรัฐให้การรับรองให้เป็นกลุ่มลูกจ้างที่มีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.