มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Union-Shop Card

บัตรสหภาพแรงงาน

เป็นใบรับรองหรือบัตรซึ่งสหภาพแรงงานออกให้แก่นายจ้าง เพื่อแสดงว่านายจ้างนั้นดำเนินกิจการอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพฯ บัตรนี้โดยทั่วไปใช้ติดในร้านตัดผม ภัตตาคารและสถานที่ให้บริการอื่นๆ คล้ายกับการใช้ตราของสหภาพที่ติดไว้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Unpaid Family Worker

ผู้ทำงานให้แก่ครอบครัว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

บุคคลในครอบครัวที่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกของครอบครัวนั้น

Unskilled Labour

แรงงานไม่มีฝีมือ

เป็นผู้ทำงานซึ่งลักษณะงานที่ทำไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากเพียงได้รับคำแนะนำเล็กน้อยก็สามารถทำได้

Unskilled Worker

คนงานไม่มีฝีมือ

ดูคำว่า Unskilled Labour

Unstructured Interview

การสัมภาษณ์ที่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์

การสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กำหนดคำถามไว้ล่วงหน้า ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการตั้งคำถามตามที่ตนเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นไปตามเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆ ด้วย

Upgrading

การเลื่อนระดับตำแหน่ง

การส่งเสริมลูกจ้างที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงให้ก้าวหน้าเร็วขึ้น โดยการจัดระดับตำแหน่งงานให้สูงขึ้น

Vacancy

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานที่มีอัตราอยู่แล้วในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ แต่ยังไม่ได้บรรจุคนเข้าทำงานหรือดำรงตำแหน่งนั้น อาจอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร หรือสรรหาบุคคลเข้าทำงาน

Vacation

วันหยุดพักผ่อน

คือระยะเวลาที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อพักผ่อนประจำปี (โดยทั่วไปปีละหนึ่งครั้ง ) โดยไม่เสียผลประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน และไม่ถือเป็นวันลา ลูกจ้างคงได้รับค่าจ้างระหว่างหยุดงานนั้น

Vacation Pay

ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน

ค่าจ้างและ/หรือเงินพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างระหว่างที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อพักผ่อนประจำปีตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่นายจ้างกำหนดไว้

Vertical Communication

การสื่อความตามสายการบังคับบัญชา

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสายงานตามลำดับขั้น

Vertical Union

มีความหมายเช่นเดียวกับ Industrial union

Vested Right

การครองสิทธิ์

การที่ลูกจ้างยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญ ถึงแม้จะลาออกก่อนครบเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในแผนบำนาญ แต่จะยังไม่ได้รับเงินในขณะที่ลาออกนั้น จนกว่าจะมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

Vestibule Training

การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ

การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ โดยให้ลูกจ้างผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง

Visual Aids

ทัศนูปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น เช่น วีดีทัศน์ ภาพ และแผนภูมิต่างๆ

Vocation

อาชีพ

ดูคำว่า Occupation

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.