มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Vocational counselor

ผู้แนะแนวอาชีพ

ผู้ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา หรือแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ แก่ผู้ต้องการทำงาน หรือผู้หางานทำให้สามารถเลือกงานหรืออาชีพที่เหมาะสมแก่ตนเองได้

Vocational Education

อาชีวศึกษา

การให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความชำนาญในการที่จะประกอบอาชีพนั้น ๆ ต่อไป

Vocational Guidance

การแนะแนวอาชีพ

เป็นแนวทางการให้คำแนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของอาชีพต่างๆ เช่น แต่ละอาชีพนั้น ๆ ผู้ประกอบอาชีพต้องทำอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัว หรือพื้นฐานของผู้จะประกอบอาชีพ การศึกษาอบรม วิธีการปฏิบัติงาน รายได้และความก้าวหน้า ฯลฯ

Voluntary Arbitration

การชี้ขาดโดยสมัครใจ

ในกรณีที่ข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น

Voluntary Checkoff

การยินยอมให้หักเงินค่าจ้างสำหรับเป็นค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

การที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของตนไว้เป็นค่าบำรุงสภาพแรงงาน

Wage

ค่าจ้าง

ค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ กำหนดไว้ค่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินหรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้และหมายความรวมถึงเงินหรือเงินและสิ่งของที่จ่ายให้ในวันหยุด ซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานและในวันลาด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดคำนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีอย่างไร และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

Wage Advance Plans

แผนการทดรองจ่ายค่าจ้าง

ในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์ ลูกจ้างอาจขอเบิกเงินค่าจ้างของตนล่วงหน้า หรือก่อนที่จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง การจ่ายเงินล่วงหน้าเช่นนี้ อาจจ่ายให้เฉพาะกรณีบุคคลและบางเวลา ส่วนมากจ่ายให้แก่ลูกจ้างเข้าใหม่ สำหรับการที่จำทำงานในสัปดาห์แรกหรือลูกจ้างได้ทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายเงินนายจ้างอาจจ่ายให้ก่อนกำหนด

Wage Award

คำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าจ้าง

คำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับค่าจ้างซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด

Wage Brackets

ช่วงของอัตราค่าจ้าง

ดูคำว่า Rate Range

Wage Control

การควบคุมค่าจ้าง

เป็นความพยายามของรัฐที่จะควบคุมอัตราค่าจ้างให้อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อน้อยที่สุด
ในบางกรณีอาจรวมถึงความพยายามของสหภาพแรงงานที่จะรักษาระดับอัตราค่าจ้างด้วย

Wage Earner

ผู้ทำงานโดยรับค่าจ้าง

ผู้ทำงานหรือลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง โดยคิดตามเวลาทำงานหรือตามผลงานที่ทำได้
การคิดค่าจ้างตามเวลาทำงานอาจคิดเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได้ ส่วนการคิดค่าจ้างตามผลงานโดยทั่วไปคิดเป็นรายชิ้น

Wage Leadership

ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง

การที่บริษัทใหญ่ ๆ หรือกลุ่มบริษัทร่วมกันกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้น ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอื่น ๆ ให้ค่าจ้างในระดับที่คล้อยตามนั้นด้วย

Wage Progression

การตรึงอัตราค่าจ้าง

มาตรการของรัฐในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระหว่างสงคราม โดยการตรึงหรือควบคุมระดับอัตราค่าจ้างให้สัมพันธ์กับราคาสินค้า เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ

Wage Progression, Automatic

การขึ้นค่าจ้างแบบอัตโนมัติ

การขึ้นค่าจ้างโดยอัตโนมัติตามที่สถานประกอบการกำหนดไว้ ให้ลูกจ้างได้รับเมื่อทำงานครบตามเวลา บางครั้งการขึ้นค่าจ้างจะคำนึงถึงระยะเวลาทำงานหรืออาวุโสด้วย

Wage Rate

ผู้นำในการกำหนดค่าจ้าง

การที่บริษัทใหญ่ ๆ หรือกลุ่มบริษัทร่วมกันกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมขึ้น ทำให้บริษัทและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอื่น ๆ ให้ค่าจ้างในระดับที่คล้อยตามนั้นด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.