มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Wage Stabilization

อัตราค่าจ้าง

จำนวนเงินค่าจ้างต่อระยะเวลาทำงานหรือต่อหน่วยของผลผลิตที่ลูกจ้างแต่ละคนทำได้

Wage Survey

การสำรวจค่าจ้าง

การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง อาจศึกษาในระดับสถานประกอบการในภูมิภาค ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือทั้งประเทศก็ได้ วิธีสำรวจขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ เช่น ใช้ในการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของสถานประกอบการ หรือการกำหนดนโยบายค่าจ้างของประเทศ

Walkout

การผละงาน

การละทิ้งหน้าที่การงานด้วยการเดินออกจากที่ทำงานโดยไม่ได้นัดหมายหรือเตรียมการล่างหน้า
มีความหมายคล้ายกับการนัดหยุดงาน แบบ Wildcat Strike และ Quickie Strike ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆ แต่เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ หรือปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการจ้างงานที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติไม่มีการวางแผนนัดหมาย หรือเตรียมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

Welfare

สวัสดิการ

บริการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ที่นายจ้างจัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกจ้างในการทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย เป็นการสร้างขวัญและความพึงพอใจแก่ผู้ทำงาน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สวัสดิการดังกล่าว นายจ้างอาจจัดให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานหรือจัดให้เป็นสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด หรืออาจจัดให้ตามข้อตกลงจากการร่วมเจรจาต่อรองก็ได้

Welfare Management

การบริหารสวัสดิการ

การดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการหรือผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งฝ่ายจัดการจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

White-Collar Worker

ผู้ทำงานในสำนักงาน

คนงานประเภทนี้ ส่วนใหญ่ทำงานภายในสำนักงานนับตั้งแต่เสมียนพนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งถือเป็นคนงานฝีมือและกึ่งฝีมือ ส่วนมากเป็นผู้มีความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจในการทำงานด้วยตนเอง

Whitelist

บัญชีเปิด

มีความหมายตรงข้ามกับบัญชีลับ (Blacklist) ซึ่งหมายถึงรายชื่อลูกจ้างหรือบุคคลที่นายจ้างพร้อมที่จะรับเข้าทำงาน โดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเป็นรายชื่อของบรรดานายจ้าง ซึ่งสหภาพแรงงานเห็นว่าเป็นพวกเดียวกัน

Wildcat Strike

การหยุดงานทันที

เป็นการหยุดงานประท้วงของกลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยไม่มีระเบียบวินัย ในลักษณะเดียวกับ Quickie Strike แต่ Wildcat Strike มักจะมีสาเหตุมาจากสัญญาข้อตกลงหรือข้อกำหนดของนายจ้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าและแก้ไขได้ยากกว่า

Work

งาน

กิจกรรม ภาระ หรือหน้าที่ซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

Work Load

ปริมาณงาน

หมายถึง ปริมาณงานหรือผลผลิตที่ทำได้ในเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นชั่วโมงหรือวัน นายจ้างอาจใช้ปริมาณงานนี้เป็นหลักในการพิจารณากำหนดค่าจ้าง และโดยทั่วไปจะกำหนดปริมาณงานที่ควรทำได้ในระยะหนึ่งไว้เป็นมาตรฐาน โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมแก่การผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำหรือสูงจนเกินไป

Work Measurement

การวัดผลงาน

การหาผลการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อให้ทราบว่าในระยะเวลาหนึ่ง ๆ แต่ละคนทำงานได้ปริมาณและคุณภาพเพียงไร การวัดผลโดยทั่วไปอาศัยตัวเลขทางสถิติหรืออาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้ทราบผลได้

Work Permits

ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว คือ ใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดไว้ก็ได้ โดยให้คนต่างด้าวรับทราบด้วย

Work Rules

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่นายจ้างหรือสถานประกอบการกำหนดขึ้น ให้ลูกจ้างยึดถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษได้

Work Sharing

การเฉลี่ยงาน

แผนซึ่งนายจ้างหรือนายจ้างและสหภาพแรงงานร่วมกันกำหนดขึ้น ในกรณีที่กิจการประสบปัญหาในการดำเนินงานเพื่อไม่ต้องลดจำนวนลูกจ้างหรือลดน้อยที่สุด โดยอาจลดปริมาณการผลิตและลดชั่วโมงทำงานของแต่ละคนลง เพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำโดยทั่วถึงกัน

Work Stoppage

การหยุดงาน

มีความหมายและผลเช่นเดียวกับการนัดหยุดงาน บางครั้งจะใช้แทนกันเพื่อความสละสลวยในด้านภาษา (สำหรับภาษาต่างประเทศ)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.