มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. ... 3 4 5 6 7... ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Craft

งานช่างฝีมือ

งานซึ่งต้องใช้ฝีมือและความสามารถทางช่าง
งานซึ่งต้องใช้ฝีมือ หมายถึง งานที่ต้องทำด้วยความประณีตและความชำนาญโดยใช้ความสามารถของมือเป็นส่วนสำคัญในการทำ
ความสามารถทางช่าง หมายถึง ความเข้าใจในหลักการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติ ซึ่งได้จากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์จนสามารถทำงานนั้นได้
ตัวอย่าง งานช่างฝีมือ ได้แก่ งานแกะสลัก งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานตัดเย็บรองเท้า งานเชื่อมโลหะ งานกลึงโลหะ และงานทำเครื่องเรือน เป็นต้น

Craft Union

สหภาพแรงงานช่างฝีมือ

เป็นสหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพฝีมือและรับสมาชิกเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างฝีมือประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น

Craftsman

ช่างฝีมือ

ผู้มีฝีมือและความสามารถในงานช่างฝีมือ

Credit Union

สหกรณ์ออมทรัพย์

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยสหภาพแรงงานหรือกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก

Cross Picketing

การชุมนุมประท้วงเพื่อเป็นผู้แทนลูกจ้าง

การที่สหภาพแรงงานมากกว่าหนึ่งสหภาพขึ้นไปชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะเป็นผู้แทนลูกจ้าง

Cutback

การลดงานกะทันหัน

การที่ปริมาณงานลดลงโดยไม่คาดคิดเป็นผลให้มีการปลดคนงานบางส่วนออกไป เช่น ในกรณีที่มีการยกเลิกการสั่งสินค้าอย่างกะทันหัน

Cyclical Depression

วงจรเศรษฐกิจถดถอย

ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซาและตกต่ำอย่างรุนแรง มีการว่างงานจำนวนมากและยาวนาน

Cyclical Unemployment

การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

การว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาวะการจ้างงานยิ่งกว่าผลกระทบจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การว่างงานตามฤดูกาล การว่างงานเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่หรือการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แรงงานคน ฯลฯ

Day Work

งานกลางวัน

งานซึ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินคงที่แน่นอน สำหรับการทำงานในช่วงกลางวัน โดยปกติเป็นการทำงานของคนงานจร (casual labour)

Day Worker

ผู้ทำงานกลางวัน

คนงานหรือลูกจ้างที่รับจ้างทำงานเป็นรายวันในช่วงกลางวัน ส่วนมากเป็นคนงานจร และทำงานประเภทที่ไม่ต้องใช้ฝีมือหรือความชำนาญ

Dead Time

เวลาสูญเปล่า

หมายถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากเหตุบางประการที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรขัดข้อง ขาดวัตถุดิบ ขาดกำลังคน ฯลฯ
ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบและนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้เช่นเดียวกับลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ

Dead Wood

บุคคลหรือสิ่งที่ไร้ประโยชน์

บุคคลหรือสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์และไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

Dead Work

งานเตรียมการเพื่อการผลิต

เป็นงานในกิจการเหมืองแร่หรือกิจการระเบิดหินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต แต่เป็นงานที่จำเป็นต่อการเตรียมการผลิตต่อไป เช่น การขุดหน้าดินหรือการเคลื่อนย้ายหิน

Dead-End Job

งานที่ไม่ก้าวหน้า

งานที่ไม่มีอนาคตหรือไม่มีทางก้าวหน้าต่อไป

Deadheading

การเสียโอกาส, การสูญเปล่า

เป็นคำที่มีหลายความหมายในกรณีต่าง ๆ คือ
๑. ในด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การที่ลูกจ้างผู้มีอาวุโสสูง ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากขาดความสามารถและคุณสมบัติที่จำเป็น ลูกจ้างซึ่งอาวุโสน้อยกว่าจึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งแทน
๒. ในอุตสาหกรรมขนส่ง หมายถึง การที่รถบรรทุกเปล่าวิ่งไปยังสถานีหรือจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสินค้าหรือสิ่งของใดๆ บรรทุกไปด้วย ถือเป็นการเสียเที่ยวหรือสูญเปล่า
๓. การเคลื่อนย้ายของลูกจ้าง ในอุตสาหกรรมขนส่งจากท้องที่หนึ่งไปยังท้องที่อื่น ๆ

หน้า:  « ก่อนหน้า. ... 3 4 5 6 7... ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.