มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Conciliation

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานประกอบด้วยบุคคลสามฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทแรงงานและบุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิพาท ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้คู่กรณีหาข้อยุติร่วมกัน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานนี้ ปกติเป็นบริการของรัฐ ซึ่งไม่มีอำนาจบังคับให้คู่กรณีทำความตกลงกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการนัดหมายให้คู่กรณีมีโอกาสพบปะและเจรจากัน เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้หาทางทำให้บรรยากาศในการเจรจาเป็นไปด้วยดี ผ่อนคลายความตึงเครียดและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลและวิธีการที่จะแก้ปัญหาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันเองด้วย
คำนี้มักใช้ในความหมายเดียวกันกับการประนอมข้อพิพาทแรงงาน (Mediation)ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้องแล้วไม่ได้เจรจากันภายในกำหนดเวลาสามวัน หรือมีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเรียกว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน มีอำนาจดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ภายในเวลาห้าวัน

Conciliator

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทแรงงานในฐานะคนกลางโดยวิธีไกล่เกลี่ยและพยายามช่วยให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้

Conflict Management

การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

การดำเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งในการจ้างงานหากจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นกลายเป็นความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้

Conflicts

ข้อขัดแย้ง

เป็นความขัดแย้งในการจ้างงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ไม่ใช่ข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย

Constant Wage Plan

การจ่ายค่าจ้างรายงวดโดยสม่ำเสมอ

การจ่ายค่าจ้างในระบบนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างโดยสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะกำหนดเป็นงวดละหนึ่งสัปดาห์ ถึงแม้ว่าในแต่ละงวดนั้นๆ จะมีงานทำไม่สม่ำเสมอเท่ากันทุกงวดก็ตาม

Constructive Discharge

การบีบบังคับให้ลาออก

เป็นการกระทำที่นายจ้างจงใจวางแผนให้ลูกจ้างลาออกจากงานโดยไม่ต้องไล่ออก เช่น การสร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้ลูกจ้างไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้

Continous Process

กระบวนการทำงานต่อเนื่อง

กระบวนการทำงานหรือการผลิตที่ต้องทำติดต่อกันตลอดเวลา เนื่องจากสภาพของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรที่จะเกิดความเสียหายหากไม่ดำเนินการต่อเนื่อง จึงต้องมีการทำงานเป็นกะ

Contract

สัญญา

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างสหภาพแรงงานกับนายจ้างหรือผู้แทนของทั้งสองฝ่าย ระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน สวัสดิการและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการจ้าง

Convention

อนุสัญญา

เป็นตราสารที่ประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมกันลงมติรับรองให้เป็นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยกำหนดหลักการในด้านแรงงานแต่ละเรื่องไว้ เมื่อประเทศสมาชิกได้พิจารณาและให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแล้ว ถือเป็นข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม หากละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติประเทศสมาชิกอื่นหรือองค์การนายจ้างและลูกจ้างสามารถยื่นประท้วงต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ดูคำว่า International Labour Standard และ Ratification)

Coolie System

การจ้างงานกุลี

การใช้แรงงานไม่มีฝีมือ ตามสัญญาการจ้างงานที่ให้ค่าจ้างต่ำ ทำงานหนัก มีสภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานไม่ดี
ในอดีต ประเทศแถบตะวันตกได้มีการจ้างงานในลักษณะนี้โดยใช้แรงงานไม่มีฝีมือจากประเทศทางแถบตะวันออก

Cost of Living

ค่าครองชีพ

จำนวนเงินที่แต่ละบุคคลต้องจ่ายเพื่อการดำรงชีวิตหรือคงไว้ซึ่งมาตรฐานการครองชีพ

Counseling

การให้คำปรึกษาแนะนำ

การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของคนงานและให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยให้คนงานมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาอาจช่วยส่งเสริมในด้านแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารงานบุคคลที่ดี

Craft

งานช่างฝีมือ

งานซึ่งต้องใช้ฝีมือและความสามารถทางช่าง
งานซึ่งต้องใช้ฝีมือ หมายถึง งานที่ต้องทำด้วยความประณีตและความชำนาญโดยใช้ความสามารถของมือเป็นส่วนสำคัญในการทำ
ความสามารถทางช่าง หมายถึง ความเข้าใจในหลักการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติ ซึ่งได้จากการฝึกอบรมหรือประสบการณ์จนสามารถทำงานนั้นได้
ตัวอย่าง งานช่างฝีมือ ได้แก่ งานแกะสลัก งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานตัดเย็บรองเท้า งานเชื่อมโลหะ งานกลึงโลหะ และงานทำเครื่องเรือน เป็นต้น

Craft Union

สหภาพแรงงานช่างฝีมือ

เป็นสหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพฝีมือและรับสมาชิกเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างฝีมือประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเท่านั้น

Craftsman

ช่างฝีมือ

ผู้มีฝีมือและความสามารถในงานช่างฝีมือ

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.