มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Day Work

งานกลางวัน

งานซึ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินคงที่แน่นอน สำหรับการทำงานในช่วงกลางวัน โดยปกติเป็นการทำงานของคนงานจร (casual labour)

Day Worker

ผู้ทำงานกลางวัน

คนงานหรือลูกจ้างที่รับจ้างทำงานเป็นรายวันในช่วงกลางวัน ส่วนมากเป็นคนงานจร และทำงานประเภทที่ไม่ต้องใช้ฝีมือหรือความชำนาญ

Dead Time

เวลาสูญเปล่า

หมายถึง ระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากเหตุบางประการที่มิใช่ความผิดของลูกจ้าง เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรขัดข้อง ขาดวัตถุดิบ ขาดกำลังคน ฯลฯ
ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างไม่ต้องรับผิดชอบและนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้เช่นเดียวกับลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ

Dead Wood

บุคคลหรือสิ่งที่ไร้ประโยชน์

บุคคลหรือสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์และไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป

Dead Work

งานเตรียมการเพื่อการผลิต

เป็นงานในกิจการเหมืองแร่หรือกิจการระเบิดหินที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิต แต่เป็นงานที่จำเป็นต่อการเตรียมการผลิตต่อไป เช่น การขุดหน้าดินหรือการเคลื่อนย้ายหิน

Dead-End Job

งานที่ไม่ก้าวหน้า

งานที่ไม่มีอนาคตหรือไม่มีทางก้าวหน้าต่อไป

Deadheading

การเสียโอกาส, การสูญเปล่า

เป็นคำที่มีหลายความหมายในกรณีต่าง ๆ คือ
๑. ในด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การที่ลูกจ้างผู้มีอาวุโสสูง ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากขาดความสามารถและคุณสมบัติที่จำเป็น ลูกจ้างซึ่งอาวุโสน้อยกว่าจึงได้รับการพิจารณาแต่งตั้งแทน
๒. ในอุตสาหกรรมขนส่ง หมายถึง การที่รถบรรทุกเปล่าวิ่งไปยังสถานีหรือจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสินค้าหรือสิ่งของใดๆ บรรทุกไปด้วย ถือเป็นการเสียเที่ยวหรือสูญเปล่า
๓. การเคลื่อนย้ายของลูกจ้าง ในอุตสาหกรรมขนส่งจากท้องที่หนึ่งไปยังท้องที่อื่น ๆ

Death Benefits

ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย

เงินที่ผู้มีสิทธิ์หรือทายาทของลูกจ้างได้รับตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีลูกจ้างเสียชีวิต

Demotion

การลดตำแหน่ง

การที่ลูกจ้างถูกย้ายไปอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต่ำกว่าเดิมหรือถูกลดเงินเดือน ซึ่งอาจเป็นการลงโทษ เนื่องจากขาดประสิทธิภาพหรือบกพร่องในหน้าที่หรืออาจจะมิใช่ความผิดของลูกจ้าง แต่เนื่องจากผลผลิตตกต่ำหรือภาวะเศรษฐกิจและการตลาดก็ได้

Dilution of Labour

การกระจายงาน

เป็นคำที่ใช้ในการแบ่งงาน ซึ่งโดยปกติเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือ ให้ผู้ที่มีมือน้อยกว่าได้เข้าทำงานนั้นในกรณีที่ขาดแคลนแรงงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือ

Disability

การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

การที่บุคคลหรือลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเนื่องจากการเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือประสบอันตรายจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

Disability Insurance

การประกันการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

การให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน

Discharge

การให้ออกหรือไล่ออก

การที่ลูกจ้างถูกไล่ออกจากงานในกรณีที่กระทำความผิด เช่น ละเมิดกฎข้อบังคับของสถานประกอบการหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่งาน การถูกไล่ออกจากงานทำให้ลูกจ้างสูญเสียสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ เข่น อายุงาน บำเหน็จ บำนาญ ค่าชดเชย เป็นต้น

Discrimination

การเลือกปฏิบัติ

การที่นายจ้างไม่มีความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อลูกจ้าง และขาดความเป็นธรรม เช่น การแบ่งแยกพวกพ้อง สถาบัน เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ เพศ สีผิว และแนวทางความคิด ซึ่งจะเป็นผลกระทบต่อความก้าวหน้าหรือฐานะในการทำงานของลูกจ้าง

Dismissal Pay

ค่าชดเชย

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำเมื่อเลิกจ้าง เมื่อเลิกจ้าง ลูกจ้างประจำที่ไม่มีกำหนดเวลาจ้างแน่นอนและมิใช่ลูกจ้างทดลองงานโดยลูกจ้างนั้นไม่มีความผิดและไม่สมัครใจที่จะออกจากงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างประจำดังกล่าวในกรณีที่ลูกจ้างนั้นทำผิดตามที่กฎหมายแรงงานระบุไว้แน่ชัด กล่าวคือ ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่ง และนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ละทิ้งหน้าที่สามวันทำงานติดต่อกัน ประมาทเลินเล่อให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (ตามกฎหมายแรงงานของไทย)

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.