มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Strike

การนัดหยุดงาน

การที่ลูกจ้างปฏิเสธไม่เข้าทำงานชั่วคราว เนื่องจากข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดทำงานพร้อมกัน (นัดหยุดงาน) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เพื่อบีบบังคับให้นายจ้างยินยอมตามข้อเรียกร้องของตน

Strike Vote,Strike Ballot

การออกเสียงนัดหยุดงาน

การออกเสียงลงคะแนนของลูกจ้าง เพื่อทราบมติว่าจะนัดหยุดงานหรือไม่ ปกติจะออกเสียงโดยการลงคะแนนลับ และถือตามเสียงข้างมาก

Strikebreaker

ผู้ทำลายการนัดหยุดงาน

ผู้รับจ้างทำงานแทนคนงานที่นัดหยุดงานเพื่อให้การนัดหยุดงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จ
ผู้ทำลายการนัดหยุดงานโดยทั่วไปไม่ใช่ลูกจ้างของสถานประกอบการนั้น แต่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามารับจ้างทำงานแทนลูกจ้างที่กำลังนัดหยุดงานหรือเพียงแต่แกล้งทำงานในฐานะลูกจ้างซึ่งมีจุดมุ่งหมายแท้จริงในการทำลายขวัญของผู้นัดหยุดงานหรือทำให้การนัดหยุดงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ

Struck Goods

สินค้าที่ผลิตระหว่างนัดหยุดงาน

สินค้าที่บริษัทหรือสถานประกอบการทำการผลิต หรือดำเนินการในระหว่างที่คนงานกำลังนัดหยุดงาน

Struck Shop

โรงงานที่กำลังนัดหยุดงาน

สถานประกอบการหรือโรงงานที่ลูกจ้างกำลังนัดหยุดงาน

Stub Shift

กะย่อย

กะที่มีชั่วโมงทำงานน้อยกว่าปกติ

Subsistence Wage

ค่าจ้างยังชีพ

จำนวนเงินค่าตอบแทนการทำงานที่ลูกจ้างได้รับเพื่อการยังชีพในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

Substandard Rate

อัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

อัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าระดับมาตรฐานหรือระดับที่จ่ายให้กับคนปกติทั่วไป เป็นอัตราที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างพิการ และทำงานได้น้อยกว่าระดับมาตรฐานของคนปกติ (Substandard Employees)

Substandard Employees

ลูกจ้างพิการที่ทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน

ลูกจ้างพิการซึ่งทำงานได้ผลงานน้อยกว่ามาตรฐานและได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราปกติ

Suggestion Bonus

โบนัสสำหรับข้อเสนอแนะ

โบนัสที่จ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของ (หุ้นของบริษัท พันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพย์ในรูปอื่นๆ ) จ่ายตอบแทนผู้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ช่วยส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรหรือทำให้องค์กรมีผลกำไรมากขึ้น

Suspension

การพักงาน

การที่นายจ้างให้ลูกจ้างที่มีความผิด หยุดพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างพักงานนั้น เป็นการลงโทษวิธีหนึ่งซึ่งถือว่าไม่รุนแรงถึงขั้นให้ออกหรือเลิกจ้าง

Sweatshop

โรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

โรงงานหรือสถานที่ทำงานที่มีสภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่ำกว่ามาตรฐาน มีชั่วโมงทำงานที่ยาวนาน ค่าจ้างต่ำและสภาพการทำงานไม่ถูกสุขลักษณะ

Sympathy Strike

การนับหยุดงานสนับสนุน

เมื่อมีกลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานใดนัดหยุดงานเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน กลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานกลุ่มอื่นซึ่งอาจอยู่หรือไม่อยู่ในกิจการประเภทเดียวกันและไม่ได้มีผลประโยชน์ได้เสียโดยตรงกับการพิพาทแรงงานนั้น อาจร่วมนัดหยุดงานด้วยเพื่อแสดงความเห็นใจ แสดงการรวมพลังเพื่อผลในการร่วมเจรจาต่อรองและให้การสนับสนุนส่งเสริมให้การนัดหยุดงานนั้นประสบความสำเร็จหรือบรรลุจุดมุ่งหมาย

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.