มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Take- Home Pay

ค่าจ้างสุทธิ

จำนวนเงินค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับหลังจากหักภาษีเงินสะสมหรือรายการอื่นตามกฎหมายและ / หรือตามความตกลงกับนายจ้าง

Tandem Increases

การปรับค่าจ้างให้สัมพันธ์กัน

การปรับหรือเพิ่มค่าจ้างให้ลูกจ้างเฉพาะกลุ่ม ให้สัมพันธ์กับการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

Tapered Wage Increase

การขึ้นค่าจ้างให้ใกล้เคียงกัน

การลดความแตกต่างของค่าจ้างให้น้อยลง โดยการปรับให้ผู้ที่ได้ค่าจ้างต่ำได้รับการเพิ่มค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับค่าจ้างสูง

Tardiness

การมาสาย

การมาทำงานสายหรือถึงที่ทำงานช้ากว่าเวลาทำงานที่กำหนด บางแห่งถือว่าการขาดงานน้อยกว่าครึ่งวันเป็นการมาสาย

Target

เป้าหมายของรายได้

รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำงานเป็นรายชิ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

Task

งานหนัก

งานที่ต้องใช้ความสามารถและความพยายามในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด

Task Force

หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

กลุ่มคนซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ เป็นการเฉพาะกิจ ผู้ได้รับมอบหมายต้องเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์และความสามารถในการปฏิบัติงานนั้น เมื่องานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็จะสลายตัว คล้ายกับ Working group

Technocracy

การจัดการและบริหารองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ทฤษฎีการจัดการและบริหารองค์กรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการนำวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเป็นระบบ โดยถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

Technological Change

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตโดยนำเครื่องจักร เครื่องมือสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แต่อาจเป็นผลให้ต้องลดจำนวนลูกจ้างลง

Temporary Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเฉพาะกิจ

โดยทั่วไปเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นคู่กรณีให้เป็นผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งเป็นการชี้ขาดโดยสมัครใจ หน้าที่ของผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะจบสิ้นลงเมื่อได้ทำการพิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทเฉพาะราย หรือกรณีนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว

Temporary Disability

การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเป็นการชั่วคราว

การที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราว

Temporary Employee

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างซึ่งรับจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลา หรือเป็นการชั่วคราว โดยทั่วไปจะเป็นการจ้าง ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน หรือมีปริมาณงานที่ต้องทำมากในช่วงเวลานั้น การจ้างงานจะสิ้นสุดลง เมื่องานนั้นเสร็จสิ้น ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการสะสมอายุงานหรือคำนึงถึงอาวุโส

Temporary Layoff

การเลิกจ้างชั่วคราว

การที่นายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุบางประการที่ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง โดยคาดว่าลูกจ้างจะได้กลับมาทำงานอีกเมื่อนายจ้างมีงานให้ทำ

Tenure

การครองตำแหน่ง

ระบบการจ้างงานที่ลูกจ้างสามารถทำงานตามปกติไปได้เรื่อย ๆจนกว่าจะเกษียณอายุ ยกเว้นในบางกรณี เช่น ภาวะฉุกเฉินทางการเงิน การตลาด หรือเหตุจำเป็นอื่นๆ ระบบการจ้างงานดังกล่าว จะคำนึงถึงอาวุโส และผลงานที่ทำด้วย

Termination

การสิ้นสุดการจ้าง

การทำให้ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลง โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ริเริ่ม เช่น นายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออก

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.