มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Broken Time

เวลาทำงานที่มีช่วงหยุดพักเป็นระยะๆ

กำหนดการทำงานที่มีระยะเวลาทำงานและระยะเวลาหยุดพักกำหนดไว้แน่นอนเป็นช่วงๆ เช่น เริ่มทำงาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. หยุดพัก ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. และเริ่มทำงาน ต่อไป ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. เป็นต้น

Bumping

การปลดคนงานออก

การปลดคนงานออกโดยเริ่มตั้งแต่ผู้มีอาวุโสน้อยขึ้นไปเป็นวิธีการที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะกระทำในกรณีที่มีการปรับปรุงงาน การจัดองค์การใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจการขาดทุนหรือจะต้องปิดกิจการ เป็นต้น

Business Agent

เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน

เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่ทำงานเต็มเวลา โดยได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแล จัดการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การบริหารงานหรือการเงินของสหภาพแรงงาน

Call Pay, Call-in Pay

ค่ารองาน

เงินที่นายจ้างตกลงที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการประกันการมาทำงาน ตามเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่มีงานให้ทำในเวลานั้นๆ

Call- back pay

ค่าเรียกตัวกลับเข้าทำงาน

ค่าจ้างพิเศษสำหรับลูกจ้างที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานหลังจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งลูกจ้างได้ทำงานในหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลับบ้านหรือออกจากที่ทำงานไปแล้ว

Casual Workers,Casual Labour

คนงานจร

ผู้ที่รับจ้างทำงานในระยะเวลาสั้น โดยไม่ขึ้นกับสถานประกอบการหรือนายจ้างคนใดโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ และเคลื่อนย้ายไปหางานทำเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือตามความพอใจของตนเอง

Chain Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว

การที่ลูกจ้างร่วมกันประท้วงนายจ้าง เนื่องจากกรณีพิพาทแรงงาน โดยการเดินเรียงแถวติดต่อกันเป็นลูกโซ่ รอบๆ บริเวณหรือทางเข้าของสถานประกอบการ

Check off

การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานให้นายจ้างหักเงินรายได้ของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพให้กับสหภาพเพื่อกันไว้เป็นค่าบำรุงหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหภาพ ทั้งนี้โดยความยินยอมของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพนั้นด้วย

Circular Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินวน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการชุมนุมประท้วงที่คนงานจะเดินขบวนวนรอบสถานประกอบการหรือโรงงาน

Closed Shop

กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานที่ระบุว่านายจ้างจะต้องจ้างเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเข้าทำงานด้วย

Closed union

สหภาพแรงงานปิด

สหภาพแรงงานปิดจะพยายามกีดกันหรือไม่ให้โอกาสบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสมาชิกให้ยากแก่การปฏิบัติ และ / หรือ เก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกสูงมาก ทั้งนี้เพื่อสงวนโอกาสการมีงานทำหรือสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกเดิม

Coecion

การบังคับลูกจ้างไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

การที่นายจ้างบังคับขู่เข็ญหรือกีดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กฎหมายให้การคุ้มครอง

Collective Agreement

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

คือ สัญญาหรือข้อตกลงว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการจ้างหรือสภาพการทำงานซึ่งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างได้ร่วมกันกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปกติมักจะเขียนข้อความระบุให้ชัดเจนเป็นข้อๆ พร้อมทั้งกำหนดอายุข้อตกลงไว้และทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อกำกับในข้อตกลงหรือสัญญานั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

Collective bargaining

การร่วมเจรจาต่อรอง

หมายถึงการที่ลูกจ้างเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หรือสหภาพแรงงานร่วมกันเจรจาหาทางตกลงกับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิการ วันและเวลาทำงาน การเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นใดของนายจ้างหรือลูกจ้างเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นการร่วมเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้างหรือสมาคมนายจ้างที่จะใช้ปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายในอันที่จะยุติปัญหาหรือข้อพิพาทแรงงานที่จะเกิดขึ้น

Comintern, The Comintern

องค์การคอมมิวนิสต์สากล

คือ องค์การแรงงานและสังคมนิยมหรือองค์การคอมมิวนิสต์สากล ซึ่งเดิมประกอบด้วยกลุ่มคนงานและผู้นำองค์การนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนิโคไล เลนิน แห่งมอสโคว์ ในปี ๑๙๑๙ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบคอมมิวนิสต์ให้แพร่ขยายออกไปทั่วโลก และยกระดับของชนชั้นกรรมาชีพ โดยการปฏิวัติชนชั้นทุกแห่งหน สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มหรือองค์การคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศต่าง ๆ และด้วยการแทรกซึมเข้าไปในสหภาพแรงงานด้วย

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.