มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Blue Sky Bargaining

การเจรจาต่อรองที่เป็นไปไม่ได้

การเจรจาต่อรองที่นายจ้าง – ลูกจ้าง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้การเจรจาต่อรองไม่ประสบผลสำเร็จ แท้จริงแล้วกรณีนี้ไม่ใช่การร่วมเจรจาต่อรอง

Bonus

โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ

เป็นเงินเพิ่มพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ประจำหรือค่าจ้างตามปกติ ในประเทศไทยคำว่า “โบนัส” มักหมายถึง เงินเพิ่มรายปี (year-end bonus) รายหกเดือน สี่เดือนหรือสามเดือน แล้วแต่นายจ้างจะกำหนดหรือตกลงกับลูกจ้าง ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับฐานะ ผลกำไรและนโยบายของสถานประกอบการกับความสามารถ และความขยันขันแข็งของลูกจ้าง แต่ในต่างประเทศบางแห่ง อาจหมายความรวมถึงค่าตอบแทนพิเศษ (Premium Pay) ที่จ่ายให้กับการทำงานในเวลาวิกาล การทำงานในวันหยุด การทำล่วงเวลา และการทำงานที่เสี่ยงอันตรายด้วย

Boondoggling

งานที่ให้ทำโดยไม่หวังผล

งานที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีประโยชน์ แต่มอบหมายให้ลูกจ้างทำเพียงเพื่อให้ลูกจ้างมีงานทำ คำนี้ใช้ในกรณีที่มีการสร้างงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ โดยใช้งบประมาณของรัฐ แต่ผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมีน้อยมาก

Bootleg Wages

ค่าจ้างนอกระบบ

อัตราค่าจ้างที่สูงหรือต่ำกว่าอัตราที่จ่ายกันทั่วไปในตลาดแรงงานนายจ้างจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานหรือภาวะที่มีแรงงานล้นตลาด

Boycott

บอยคอตหรือการคว่ำบาตร

เมื่อฝ่ายลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานเห็นว่า นายจ้างปฏิบัติไม่เป็นธรรมในด้านแรงงาน หรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายตน สหภาพแรงงานอาจทำการบอยคอต (คว่ำบาตร) โดยพร้อมใจกันงดซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของนายจ้าง ไม่ติดต่อซื้อขายด้วย ไม่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือใดๆ ในกิจการของนายจ้าง อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของนายจ้างต้องติดขัดด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้ยังพยายามชักจูงคนทั่วไปให้ร่วมต่อต้านด้วย เพื่อให้นายจ้างคู่กรณีต้องถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ มุ่งที่จะให้นายจ้างยอมจำนนและยอมตามเงื่อนไขของสหภาพฯหรือฝ่ายลูกจ้าง
หมายเหตุ
วิธีการบอยคอตเกิดขึ้นในราว ค.ศ. ๑๘๘๐-๑๘๘๑ โดยกลุ่มชาวนาในไอร์แลนด์ได้ทำการต่อต้านเจ้าของที่นาชาวไอริชคนหนึ่ง ชื่อ กัปตันบอยคอต ซึ่งเป็นผู้ให้เช่านาที่ไม่มีความเห็นใจผู้เช่า ต่อมาในอังกฤษและอเมริกาก็ได้มีผู้นำวิธีการนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย

Break-In Time

ระยะปรับตัว

ระยะเวลาที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างหรือคนงานใหม่ปรับตัวเข้ากับงาน เพื่อนร่วมงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง

Broken Time

เวลาทำงานที่มีช่วงหยุดพักเป็นระยะๆ

กำหนดการทำงานที่มีระยะเวลาทำงานและระยะเวลาหยุดพักกำหนดไว้แน่นอนเป็นช่วงๆ เช่น เริ่มทำงาน เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. หยุดพัก ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. และเริ่มทำงาน ต่อไป ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. เป็นต้น

Bumping

การปลดคนงานออก

การปลดคนงานออกโดยเริ่มตั้งแต่ผู้มีอาวุโสน้อยขึ้นไปเป็นวิธีการที่บริษัทหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะกระทำในกรณีที่มีการปรับปรุงงาน การจัดองค์การใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต กิจการขาดทุนหรือจะต้องปิดกิจการ เป็นต้น

Business Agent

เจ้าหน้าที่สหภาพแรงงาน

เจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานที่ทำงานเต็มเวลา โดยได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแล จัดการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์ การบริหารงานหรือการเงินของสหภาพแรงงาน

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.