มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Disputants

ผู้พิพาท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทแรงงาน โดยอาจเกี่ยวข้องในฐานะฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องหรือฝ่ายรับข้อเรียกร้องก็ได้

Dispute

ข้อพิพาท

ข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน หรือระหว่างสหภาพแรงงานหนึ่ง หรือระหว่างสหภาพ กับสมาชิกก็ได้

Dispute Adjustment

การปรับข้อพิพาทแรงงาน

การพยายามทำให้ข้อพิพาทแรงงานเข้ามาสู่จุดที่คู่กรณีสามารถยอมรับหรือตกลงกันได้

Dispute Notice

การแจ้งข้อพิพาทแรงงาน

การที่ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง แจ้งรายละเอียดของข้อพิพาทแรงงานเป็นหนังสือ ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย

Docking

การหักเงินค่าจ้าง

ลูกจ้างอาจถูกหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างในกรณีที่ทำผิดระเบียบวินัยหรือกฎข้อบังคับ เช่น ไม่มาทำงานโดยไม่มีการลาหรือขาดงาน มาทำงานสาย เฉื่อยชา ทำให้ทรัพย์สินของนายจ้างเสียหาย ดังนี้ เป็นต้น การหักเงินเดือนนี้อาจถือเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด แต่การหักเงินเดือนจนทำให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ก็อาจเป็นการผิดกฎหมายได้

Double Employment

การทำงานให้นายจ้างสองราย

การที่ลูกจ้างทำงานสองที่หรือเป็นลูกจ้างของนายจ้างสองรายในคราวเดียวกัน การทำงานในลักษณะนี้จะมีมากในระยะเวลาที่ค่าครองชีพสูง สถานประกอบการต่างๆ จะพยายามควบคุม เนื่องจากการทำงานดังกล่าว มีแนวโน้มที่ทำให้ผลผลิตลดลงและเกิดการประสบอันตรายจากการทำงานเพิ่มขึ้น

Double Time

เวลาทวีคูณ

เวลาทำงานที่คิดค่าจ้างเป็นสองเท่าของอัตราค่าจ้างปกติโดยทั่วไป ได้แก่ เวลาทำงานในวันหยุด คือ วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีนิยม และวันหยุดพักผ่อนประจำปี

Down Grade

การลดความสำคัญของตำแหน่งงาน

การให้ความสำคัญของตำแหน่งงานหรือจัดระดับตำแหน่ง (classified job) ให้ต่ำกว่าเดิม

Down Grading

การย้ายไปทำงานที่ต่ำกว่าเดิม

การที่ลูกจ้างถูกย้ายไปทำงานในตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่ำกว่าเดิม ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานรวมทั้งอัตราค่าจ้างน้อยกว่าเดิม เป็นการถูกลงโทษ หรือในกรณีลดการผลิต การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหม่ซึ่งไม่ใช่การถูกลงโทษก็ได้ (ดูคำว่า Demotion)

Down Periods

ระยะปิดงานชั่วคราว

ในโอกาสโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาจต้องหยุดงานชั่วคราว เพื่อดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักร เช่น ทำความสะอาด แก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง หรือติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ ฯลฯ

Down Time

ค่าเสียเวลา

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประเภทตามผลงานระหว่างที่ลูกจ้างต้องหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากเหตุต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามปกติ และโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้างด้วย เช่น ในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ขาดวัตถุดิบป้อนโรงงาน ขาดกำลังคนและอื่นๆ ที่ทำให้งานต้องหยุดลง
ในกรณีเช่นนี้ นายจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยจ่ายค่าจ้างให้ เช่นเดียวกับที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ

Drifter

ดูคำว่า Casual workers

Dry-Run Picketing

การชุมนุมประท้วงการปิดโรงงาน

การที่ลูกจ้างชุมนุมประท้วงการปิดโรงงานของนายจ้างเป็นการแสดงพลังเพื่อกดดันให้นายจ้างยอมตกลง

Dual Unionism

การฝักใฝ่ตั้งแต่สองสหภาพขึ้นไป

การที่สมาชิกสหภาพแรงงานประพฤติตนหรือกระทำการอันเป็นประโยชน์หรือเข้าข้างสหภาพแรงงานอื่นที่เป็นคู่แข่งของสหภาพแรงงานที่ตนสังกัดอยู่
อาจหมายถึงสถานการณ์เมื่อสหภาพแรงงานหนึ่งเรียกร้องและอ้างสิทธิในการที่ถูกสหภาพแรงงานอื่นละเมิดสิทธิหรือกระทำผิดต่อสหภาพแรงงานของตน

Dual-Pay System

ค่าจ้างสองระบบหรือวิธีจ่ายค่าจ้างสองแบบ

ในอุตสาหกรรมบางแห่งและบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมขนส่ง อาจจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสองวิธี กล่าวคือจ่ายค่าจ้างตามจำนวนไมล์หรือระยะทางที่เดินทางในการทำงาน การจ่ายค่าจ้างตามวิธีหลังนี้อาจมีอัตราความเร็วของพาหนะในการเดินทางเป็นองค์ประกอบในการคำนวณค่าจ้างด้วย และลูกจ้างมีสิทธิจะเลือกรับค่าจ้างโดยคิดตามวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีนี้

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.