มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
คำศัพท์ ความหมาย
Union Label Trades

เครื่องหมายสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนสหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกันให้ใช้เครื่องหมายเหมือนกัน เช่นสหภาพแรงงานสิ่งพิมพ์ในท้องที่ต่างๆ ได้รวมตัวกันและใช้เครื่องหมายเดียวกัน

Union Shop

กิจการที่สนับสนุนสหภาพ

สภาพการณ์ที่นายจ้างมีข้อตกลงในด้านการจ้างงานกับสหภาพแรงงานโดยนายจ้างเลือกจ้างลูกจ้างได้ตามที่เห็นชอบ แต่ต้องให้ลูกจ้างหรือคนงานที่เข้าใหม่ทั้งหมดเป็นสมาชิกสหภาพฯ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติกำหนดไว้ไม่เกิน ๓๐ วันหลังจากที่เข้าทำงานแล้ว

Union-Shop Card

บัตรสหภาพแรงงาน

เป็นใบรับรองหรือบัตรซึ่งสหภาพแรงงานออกให้แก่นายจ้าง เพื่อแสดงว่านายจ้างนั้นดำเนินกิจการอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพฯ บัตรนี้โดยทั่วไปใช้ติดในร้านตัดผม ภัตตาคารและสถานที่ให้บริการอื่นๆ คล้ายกับการใช้ตราของสหภาพที่ติดไว้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Unpaid Family Worker

ผู้ทำงานให้แก่ครอบครัว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

บุคคลในครอบครัวที่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกของครอบครัวนั้น

Unskilled Labour

แรงงานไม่มีฝีมือ

เป็นผู้ทำงานซึ่งลักษณะงานที่ทำไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากเพียงได้รับคำแนะนำเล็กน้อยก็สามารถทำได้

Unskilled Worker

คนงานไม่มีฝีมือ

ดูคำว่า Unskilled Labour

Unstructured Interview

การสัมภาษณ์ที่ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์

การสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กำหนดคำถามไว้ล่วงหน้า ผู้สัมภาษณ์มีอิสระในการตั้งคำถามตามที่ตนเห็นสมควร ซึ่งอาจเป็นไปตามเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้นๆ ด้วย

Upgrading

การเลื่อนระดับตำแหน่ง

การส่งเสริมลูกจ้างที่มีประสบการณ์และความสามารถสูงให้ก้าวหน้าเร็วขึ้น โดยการจัดระดับตำแหน่งงานให้สูงขึ้น

หน้า:  « ก่อนหน้า. 1 2
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.