มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Dismissal Pay

ค่าชดเชย

เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำเมื่อเลิกจ้าง เมื่อเลิกจ้าง ลูกจ้างประจำที่ไม่มีกำหนดเวลาจ้างแน่นอนและมิใช่ลูกจ้างทดลองงานโดยลูกจ้างนั้นไม่มีความผิดและไม่สมัครใจที่จะออกจากงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ กำหนดไว้ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างประจำดังกล่าวในกรณีที่ลูกจ้างนั้นทำผิดตามที่กฎหมายแรงงานระบุไว้แน่ชัด กล่าวคือ ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่ง และนายจ้างได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ละทิ้งหน้าที่สามวันทำงานติดต่อกัน ประมาทเลินเล่อให้นายจ้างเสียหายร้ายแรง หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (ตามกฎหมายแรงงานของไทย)

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.