มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Gainful Occupation

งานที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

งานหรืออาชีพที่ผู้ทำได้รับค่าจ้างเป็นผลประโยชน์ตอบแทน
ในการสำรวจสำมะโนประชากร คำดังกล่าวหมายความรวมถึงบุคคลทุกคนซึ่งปกติทำงานโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน แม้ว่าในระหว่างการสำรวจ บุคคลนั้นจะว่างงานเป็นการชั่วคราวก็ตาม

General Increase

ดูคำว่า Across-the Board increase

General Labour Union

สหภาพแรงงานทั่วไป

สหภาพแรงงานซึ่งเปิดรับลูกจ้างทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างมีฝีมือ ไม่มีฝีมือหรืออยู่ในอาชีพและอุตสาหกรรมใด

General Strike

การนัดหยุดงานทั่วไป

เป็นการนัดหยุดงานของลูกจ้างที่เกี่ยวโยงกันไปอย่างกว้างขวาง (ตลอดภูมิภาค จังหวัด หรือประเทศ) ในกิจการต่างๆ โดยมิได้จำกัดขอบเขตอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง สหภาพใดสหภาพหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์ในการแสดงพลังจากการรวมตัวกันเพื่อบรรลุผลในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ

Gentlemen’s Agreement

สัญญาสุภาพบุรุษ

ข้อตกลงด้วยวาจาหรือความเข้าใจร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลตราบเท่าที่คู่กรณียังให้ความสำคัญต่อข้อตกลงนั้น

Geographic Wage

ค่าจ้างตามภูมิภาค

อัตราค่าจ้างในงานชนิดเดียวกันที่แตกต่างกันไปตามสภาพท้องที่หรือสถานที่ตั้งของโรงงานหรืออุตสาหกรรม

Goldbricking

การจำกัดผลผลิต

การที่กลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานพยายามจำกัดผลผลิตหรือปริมาณงานให้น้อยลงโดยวิธีต่างๆ เช่น การเฉื่อยงาน การแกล้งทำงานแต่ไม่ทำจริง การเดินเตร่หรือพูดคุยกันสถานที่ทำงาน

Goon

ผู้ก่อกวน

ในขณะที่มีการพิพาทแรงงานหรือการนัดหยุดงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายสหภาพแรงงานอาจว่าจ้าง “ผู้ก่อกวน” ให้ก่อเหตุวุ่นวาย ทำให้เกิดความเสียหายหรือตอบโต้การกระทำดังกล่าว

Goon Squad

กลุ่มผู้ก่อกวน

กลุ่มคนซึ่งรับจ้างก่อเหตุวุ่นวายทำให้เกิดความเสียหายหรือตอบโต้การกระทำดังกล่าวระหว่างที่มีการพิพาทแรงงานหรือการนัดหยุดงาน

Government Seizure

รัฐเข้าคุมกิจการ

การที่รัฐเข้าควบคุมการผลิตในโรงงานหรือการดำเนินงานในกิจการบางอย่างที่รัฐเห็นว่ามีความจำเป็นในขณะที่ประเทศอยู่ในระหว่างสงครามหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน และงานนั้นมีผลกระทบต่อสภาพการณ์ดังกล่าว

Graft in Unions

การทุจริตและรับสินบนในสหภาพแรงงาน

การที่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานกระทำการทุจริตต่อสหภาพโดยการฉ้อโกงต่างๆ เช่น การถือเอาผลกำไรหรือผลประโยชน์ของสหภาพมาเป็นของตน การฉ้อโกงเงินกองทุนของสหภาพฯ การนำเงินของสหภาพไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว รับสินบนจากนายจ้างหรือกระทำการอื่นๆ ซึ่งเป็นที่เสียหายต่อสหภาพฯ

Graveyard Shift

ดูคำว่า Lobstershift

Green Hands

มือใหม่

ลูกจ้างที่เป็นคนใหม่สำหรับงานหรืออาชีพ ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆ มาก่อน

Grievance

ข้อร้องทุกข์

เป็นการร้องเรียนในสิ่งที่เป็นความไม่พอใจหรือเหตุเดือดร้อนของลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้าง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง รวมทั้งเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนเรื่องส่วนตัวของลูกจ้างด้วย
ข้อร้องทุกข์มิใช่การเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างหรือเงื่อนไขการทำงาน
ข้อร้องทุกข์อาจมาจากฝ่ายนายจ้าง หรือองค์การนายข้างก็ได้

Group Bonus

โบนัสกลุ่มหรือเงินรางวัลกลุ่ม

เป็นโบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษจำนวนหนึ่ง ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานเป็นกลุ่มตามผลงานทั้งหมดของลูกจ้างนั้น โดยไม่ได้คิดถึงผลงานของแต่ละบุคคล (ดูคำว่าโบนัส)

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.