มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
National Labour Relations Board/NLRB

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

คณะกรรมการไตรภาคีของสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แรงงาน ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองสหภาพที่เป็นผู้แทนของลูกจ้าง ส่วนใหญ่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมและการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการ และคำพิจารณาวินิจฉัยมีผลผูกพันคู่กรณี ทั้งนี้ศาลอาจจะพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยนั้นได้ เดิมคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก ๓ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๕ คน
สำหรับประเทศไทย มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ทำหน้าที่ทำนองเดียวกับ NLRB ดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานและชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

National Union

สหภาพแรงงานระดับชาติ

สหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหภาพแรงงานท้องถิ่น ในแต่ละอุตสาหกรรมของประเทศ (ในบางประเทศ)

Negative Strike

การนัดหยุดงานเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพการจ้าง

หมายถึง การนัดหยุดงานของลูกจ้างเพื่อป้องกันหรือคงไว้ซึ่งสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เคยได้รับมาก่อน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน และสภาพการทำงานต่างๆ ซึ่งนายจ้างพยายามจะยกเลิกเสีย (ดูคำว่า Positive Strike)

Negotiating Range

เกณฑ์ที่คาดว่าจะตกลงกันได้

เกณฑ์สูงสุดและต่ำสุดในแต่ละเรื่องที่คู่กรณีคาดว่าจะตกลงกันได้ในการเจรจาต่อรอง

Negotiation

การเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้แทนของฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง เพื่อรวมกันกำหนดข้อตกลง ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ และวิธีจัดการให้บรรลุข้อตกลงนั้น

Negotiator

ผู้เจรจาต่อรอง

ผู้ที่ได้รับมอบหายให้เป็นผู้แทนของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างในการเจรจา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง

Nepotism

ระบบเครือญาติ

ลักษณะการจ้างงานที่นายจ้างให้สิทธิพิเศษแก่ญาติหรือคนในครอบครัวเหนือกว่าบุคคลอื่นในการพิจารณารับเข้าทำงาน หรือการให้ความดีความชอบ

Neutrals

ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง

บุคคลที่สามผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการยุติปัญหาข้อพิพาทแรงงานให้แก่คู่กรณี เช่น การเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้สืบหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการพิพาท การเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

No-Lockout Clause

สัญญาไม่ปิดงาน

เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองซึ่งนายจ้างตกลงจะไม่ใช้วิธีปิดงาน เพื่อบังคับให้ลูกจ้างยอมรับตามข้อเสนอของตน
โดยปกติ No-Lockout Clause จะกำหนดควบคู่ไปกับ No Strike Clause

No-Strike Clause

สัญญาไม่นัดหยุดงาน

เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งสหภาพแรงงานหรือลูกจ้าง ตกลงที่จะไม่นัดหยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ

No-Strike Pledge

มีความหมายเช่นเดียวกับ No Lockout Clause

No-Suit Clause

สัญญาไม่ฟ้องร้อง

เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองที่นายจ้างตกลงจะไม่ฟ้องลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน สำหรับการกระทำใดๆ ในระหว่างที่ข้อตกลงนั้นมีผลใช้บังคับ

Noble

ผู้นำกลุ่มทำงานการนัดหยุดงาน

ผู้นำหรือทำงานการนัดหยุดงานมีอาชีพเกี่ยวกับการทำงานการนัดหยุดงาน (ดูคำว่า Fink) เช่นเดียวกับ Fink แต่อยู่ในฐานะผู้นำหรือเป็นผู้ควบคุมดูแล Fink โดยที่เป็นผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญในการนี้มากกว่า

Nominal Workweek

จำนวนชั่วโมงทำงานในหนึ่งสัปดาห์

หมายถึง เวลาทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์รวมทั้งเวลาทำงานล่วงเวลา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำหรือโดยสม่ำเสมอ

Non-Contributory Pension Plan

บำนาญที่ลูกจ้างไม่ต้องออกเงินสมทบ

แผนบำนาญที่นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการ และจ่ายเงินบำนาญให้ลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่ต้องออกเงินสมทบ หรือร่วมดำเนินการแต่อย่างใด

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.