มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Shift

กะหรือช่วงเวลาทำงาน

เวลาทำงานที่เรียกว่า “กะ” ต้องมีช่วงเวลาทำงานตั้งแต่สองช่วงขึ้นไป และในแต่ละช่วงนั้นต้องใช้คนทำงานต่างชุดกันด้วย
โดยทั่วไปสถานประกอบการที่มีการทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะแบ่งช่วงเวลาทำงานออกเป็น ๓ กะคือ
กะที่หนึ่ง (the first shift) เป็นเวลาทำงานในตอนเช้าหรือกลางวัน
กะที่สอง (the second shift) เป็นเวลาทำงานในตอนบ่ายหรือเย็น
กะที่สาม (the third shift, midnight shift, graveyard shift or lobster shift) เป็นเวลาทำงานในตอนกลางคืน
เวลาทำงานทั้งสามกะนี้จะติดต่อกันไปโดยตลอดตัวอย่างเช่น กะที่หนึ่ง เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กะที่สอง เริ่มตั้งแต่ ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. และกะที่สาม เริ่มตั้งแต่ ๒๔.๐๐ -๐๘.๐๐ น. ดังนี้เป็นต้น

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.