มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Social Insurance

การประกันสังคม

เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางสังคม เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคนในสังคม โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจ่ายเงินสมทบ ตั้งเป็นกองทุนประกันสังคม เพื่อใช้จ่ายเมื่อผู้ประกันตนต้องประสบความเดือดร้อน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป ให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตอย่างน้อยในระดับหนึ่ง
ประเภทของการประกันสังคม ได้แก่ การประกันการเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายในการทำงานและนอกเหนือจากการทำงาน การคลอดบุตร การสงเคราะห์ครอบครัว ทุพพลภาพ ชราภาพ ตาย และว่างงาน

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.