มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
คำศัพท์ ความหมาย
Workmen’s Compensation

เงินทดแทน

เงินที่นายจ้างหรือกองทุนเงินทดแทนจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
เงินทดแทนประกอบด้วย
ค่าทดแทน จ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอันตรายที่ได้รับและค่าจ้างที่เคยได้รับ
ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยนั้นบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุที่ใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตราย โดยจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็น ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ในกรณีที่ลูกจ้างพิการเนื่องจากการทำงานและคณะที่ปรึกษาเงินทดแทนในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน มีความเห็นว่าจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ลูกจ้างสามารถกลับไปประกอบอาชีพเดิมหรือประกอบอาชีพใหม่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ ให้นายจ้างจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ค่าทำศพ ในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายจ้างให้ผู้มีสิทธิของลูกจ้างที่ตายเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายกำหนด

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.