มีอยู่ 488 คำในคลังคำศัพท์.
ค้นหาคำศัพท์
คำค้นภาษาอังกฤษ คำค้นภาษาไทย เฉพาะเจาะจง คำพ้องเสียง
หน้า:  1 2 ถัดไป. »
คำศัพท์ ความหมาย
Pace Setter

ลูกจ้างต้นแบบ

ลูกจ้างตามผลงานที่มีความสามารถในการทำงานได้รวดเร็ว ได้ผลผลิตในอัตราที่สูงกว่าปกติ ซึ่งนายจ้างใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการผลิตในระบบการจ้างงานแบบจูงใจ

Package

ผลประโยชน์จากการเจรจาต่อรอง

ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ฝ่ายลูกจ้างได้รับเนื่องจากการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจประกอบด้วยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างที่ได้รับเพิ่มขึ้น ค่าจ้างที่ให้สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี การประกันอื่นๆ สิทธิในการลาป่วย ลาคลอด และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
ในการเจรจาต่อรอง บางครั้งนายจ้างอาจกำหนดเพดานสูงสุดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะตกลงกับสหภาพแรงงาน และอาจขอให้สหภาพพิจารณาว่าจะจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าจ้าง และประโยชน์อื่นๆ อย่างไร

Patent Assignment

การได้รับสิทธิบัตรหรือสิทธิตามข้อตกลง

การที่นายจ้างได้รับสิทธิบัตร ในผลงานของลูกจ้างตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ งานด้านวิศวกรรมด้านเคมีหรืองานวิจัยอื่นๆ โดยให้ผลสำเร็จจากการค้นคว้าวิจัยเหล่านั้นตกเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าผลจากการค้นคว้า วิจัยเหล่านั้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้น ให้ตกเป็นสิทธิของนายจ้างหรือบริษัทผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว

Payment In Kind

ดูคำว่า Income In kind

Payment-By-Result

การจ่ายค่าจ้างตามผลงาน

วิธีจ่ายค่าจ้างตามผลงานหรือผลผลิตที่ลูกจ้างทำได้ อาจนำไปใช้กับการจ่ายค่าจ้างตามผลงานรายชิ้นหรือในระบบการทำงานแบบจูงใจอื่นๆ ซึ่งอาจจ่ายให้ตามผลงานของแต่ละคนหรือของกลุ่มก็ได้

Peon

แรงงานเยี่ยงทาส

ผู้ใช้แรงงานทั่วไป ไม่มีฝีมือ ในบางท้องถิ่นอาจหมายถึงแรงงานทาส ซึ่งทำงานเพื่อชดใช้หนี้

Peonage

สภาพการทำงานเยี่ยงทาส

การทำงานโดยไม่สมัครใจ โดยทั่วไปเป็นการบังคับตามสัญญาระหว่างทาสกับนายงานเพื่อชดใช้หนี้ ทั้งนี้ นายงานอาจจัดอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและค่าพาหนะให้เป็นการล่วงหน้าด้วย

Permanent Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานประจำ

เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งได้รับเลือกจากฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง หรือจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นผู้ชี้ขาดกรณีพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งอาจทำหน้าที่ในเวลาสองหรือสามปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะเสียไปจากการแต่งตั้งผู้ชี้ขาดทุกครั้ง

Phossy Jaw

โรคกระดูกจากฟอสฟอรัส

เป็นโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานในโรงงานที่ใช้ฟอสฟอรัสเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต มีผลทำให้เกิดความผิดปกติที่กระดูกขากรรไกร

Picketing

การชุมนุมประท้วง

การที่ลูกจ้างชุมนุมหรือเดินถือป้ายโฆษณา ณ สถานประกอบการของนายจ้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อขอความเห็นใจหรือแสดงให้สาธารณชนทราบว่า มีข้อพิพาทแรงงานหรือมีการนัดหยุดงาน รวมทั้งชักชวนให้ลูกจ้างอื่นเข้าร่วมนัดหยุดงานและป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ทำงานหรือร่วมกันคว่ำบาตร

Pink Collar Work

งานหรืออาชีพสำหรับสตรี

งานหรืออาชีพที่ผู้ทำงานส่วนใหญ่เป็นหญิง เช่น งานพยาบาล งานเลขานุการ ช่างทำผม งานเย็บปักถักร้อย งานบ้าน ฯลฯ
ศัพท์คำนี้ มาจากแนวความคิดของ louise Kapp Howe ที่เห็นว่านอกจากจะแบ่งงานเป็น white และ blue collar แล้ว จากสภาพสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพระหว่างหญิงและชายได้

Positive Strike

การนัดหยุดงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้าง

การนัดหยุดงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนสภาพการจ้าง

Premium Pay

ค่าตอบแทนพิเศษ

เป็นค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในอัตราพิเศษนอกเหนือจากอัตราค่าจ้างตามปกติ สำหรับการทำงานที่มีลักษณะงาน สภาพวันและเวลาที่แตกต่างไปจากปกติ เช่น ทำงานในวันหยุด ล่วงเวลา งานที่เสี่ยงอันตราย ทำงานในเวลาวิกาล หรือในขณะที่มีภัยธรรมชาติ และสำหรับลูกจ้างที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถพิเศษ ซึ่งให้ผลประโยชน์ต่อนายจ้างมาก

Prevailing Wages

ค่าจ้างมาตรฐาน

อัตราค่าจ้างที่จ่ายจริงในแต่ละท้องที่สำหรับการทำงานชนิดเดียวกัน ซึ่งอาจได้มาจากการเฉลี่ยค่าจ้างของนายจ้างหลายคนก็ได้

Proletariat

ชนชั้นกรรมาชีพ

ในลัทธิมาร์ค หมายถึง ชนชั้นกรรมาชีพที่ใช้เฉพาะแรงกายในการทำงาน

หน้า:  1 2 ถัดไป. »
Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.