กสร. ให้ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อหารือ

วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:11 น.

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบเพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของแรงงานนอกระบบระยะต่อไปในประเด็นจรรยาบรรณการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน โดยมีนายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์การแรงงานนอกระบบ พัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และรณรงค์ให้เกิดการคุ้มครองทางกฎหมายและนโยบายแก่แรงงานนอกระบบ