รมว.แรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:02 น.

พิมพ์

 

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันบูรณาการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบกิจการเพื่อกระตุ้นให้นายจ้างและผู้ใช้แรงงานได้รับการตรวจสุขภาพและสนใจสุขภาพมากขึ้น