กคน.ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (flexible work) ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 04 มีนาคม 2562 เวลา 14:03 น.

พิมพ์

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (flexible work) ครั้งที่ 2/2562 ผู้เข้ารวมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ   ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน มีนายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นเลขานุการ สาระสำคัญของการประชุม คือ 1. เพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินการ การทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานแบบยืดหยุ่น/ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ้างงานแบบยืดหยุ่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 และ 2. พิจารณา ร่างคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน