กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:03 น.

พิมพ์

 

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019)มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดรูปแบบและอำนวยการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) เพื่อทราบ งบประมาณ เป็นการใช้งบประมาณโดยบูรณาการงบประมาณของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน สำนักแรงงสัมพันธ์ กองความปลอดภัยแรงงาน และกองสวัสดิการแรงงาน วันเวลา และสถานที่จัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 (Thailand Labour Management Excellence Award 2019) ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน