กสร.จัดสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานการกระทำอันไม่เป็นธรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13:03 น.

พิมพ์

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา "การเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานการกระทำอันไม่เป็นธรรม"  การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 44 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) เจ้าหน้าที่จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กองนิติการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี  สำหรับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการไตรภาคี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ กรรมการกลางซึ่งรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ กรรมการฝ่ายนายจ้าง และ กรรมการฝ่ายลูกจ้าง ทำหน้าที่ด้านแรงงานสัมพันธ์ในการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานในกิจการสำคัญ และการวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรม ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลาง กรรมการ  ฝ่ายนายจ้าง และกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละเท่า ๆ กัน คือ ฝ่ายละ  5  คน  รวม  15  คน ในการนี้นายสุวิทย์ สุมาลา ประธาน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้บรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์"  ณ สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี