สสค.ระนอง ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล ตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกัน

พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จังหวัดระนองโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี เป็นหัวหน้าชุด
ออกตรวจแรงงานแบบบูรณาการในกิจการเรือประมงทะเล ตามโครงการตรวจแรงงานแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดระนอง
พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานฯ จังหวัดระนอง ประกอบด้วยพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนอง
ร่วมกับผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดระนอง ,หน่วยข่าวกรองทางทหารสนับสนุนกองกำลังเทพสตรีส่วนแยกที่ 2 และชป. รส. มทบ. 44 , ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง,
ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง , ผู้แทนสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ,ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง , ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง ,
ผู้แทนอำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง , ผู้แทนศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา , ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ,
ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน IOM 
ร่วมออกตรวจแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล โดยได้รับการสนับสนุนเรือตรวจการ
ต.992 จากทัพเรือภาคที่ 3 เป็นพาหนะในการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจเรือประมงบริเวณหน้าเกาะช้าง เกาะพยาม 
คณะตรวจบูรณาการฯ จังหวัดระนอง ได้ร่วมกันตรวจเรือประมงทะเลบริเวณน่านน้ำจังหวัดระนอง ผลการตรวจสอบ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง หน่วยทหารและปกครองตรวจอาวุธและยาเสพติด ผลการตรวจสอบเรือประมงขณะทำการประมง จำนวน 4 ลำ
รวมแรงงานทั้งสิ้น 33 คน (คนไทย 6 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 27 คน) ประกอบด้วย
1.นาคนพรัตน์ล่ำซำ แรงงานรวม 8 คน (ไทย 2 คน , เมียนม่า 6)
2.ทรัพย์สองกัลยา แรงงานรวม 8 คน (ไทย 2 คน , เมียนม่า 6 คน)
3. พรวิษณุ แรงงานรวม 9 คน (ไทย 1 คน , เมียนม่า 8 คน). พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างนำใบแสดงเวลาพักของลูกจ้างมาแสดงกับพนักงานตรวจแรงงานภายใน 30 วัน
4. โชคโสภณ แรงงานรวม 8 คน (ไทย 1, เมียนม่า 7 คน) ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดด้านแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานยินยอมลงเรือด้วยความสมัครใจ
และได้มอบชุดยาสามัญประจำเรือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก IOM