สสค.หนองคาย : จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:11 น.

พิมพ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดฝึกอบรมหลักสูตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 โดยจังหวัดหนองคายสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 ยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานนอกระบบ ภาคเกษตรกรรม จำนวน 50 คน