สสค.นครนายก เข้าตรวจกำกับหน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

พิมพ์

วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. นายธิติพันธ์ ไตรธนสมบัติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก

มอบหมายให้นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

และนายสันติ ประจุทรัพย์ นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจกำกับหน่วยฝึกองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์หน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

และซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับ บริษัท สวนสัมมนา จำกัด (วังรี รีสอร์ท)

ตั้งอยู่เลขที่ 143,143/1-26 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ประกอบกิจการโรงแรม มีลูกจ้างรวม 114 คน ชาย 55 คน หญิง 59 คน

มีผู้เข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น รวม 60 คน ชาย 30 คน หญิง 30 คน และมีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวม 114 คน ชาย 55 คน หญิง 59 คน

ในการเข้าตรวจกำกับหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย