สสค.บุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาล บ้านหนอ

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:02 น.

พิมพ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาล บ้านหนองบอน ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ ภายใต้โครงการ 5 ส แรงงานนอกระบบปลอดภัย ใส่ใจชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโครงการ Safety Thailand โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ตลอดทั้งสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ไม่ปลอดภัย การประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ในวิสาหกิจชุมชนผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มฯ เข้าร่วมประกวดกิจกรรม 5 ส จำนวน 35 ครัวเรือน จาก 54 ครัวเรือน และพิจารณาการมอบรางวัล ครอบครัวต้นแบบ 5 ส แรงานปลอดภัย ใส่ใจชุมชน