สสค.สุพรรณบุรี ออกตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:02 น.

พิมพ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวณัฐปภัสร์ อนันต์ธนชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวนัยนา รื่นโพธิ์วงศ์ นักวิชาการแรงงาน ออกตรวจคุ้มครองแรงงานนอกระบบจำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มเย็บชุดครุยบ้านปากคลองเจ็ก ตั้งอยู่เลขที่ 44/1 ม.3 ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีสมาชิกจำนวน 9 คน และได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน ผู้จ้างงาน/ผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน
2.กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา ตั้งอยู่เลขที่ 128/1 ม.5 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งเป็น
กลุ่ม OTOP นวัตรวิถี ทั้งนี้ พตร.ได้ชี้แจงกฎหมายนอกระบบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเชิญชวนทั้ง 2 กลุ่มให้เข้าร่วมชมรมคนทำงานที่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย