กฏหมายอื่นๆ

พิมพ์

พระราชบัญญัติ

---------------------------------------------------------


พระราชกฤษฎีกา

---------------------------------------------------------


กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

---------------------------------------------------------


คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน

---------------------------------------------------------


ระเบียบกระทรวงแรงงาน

---------------------------------------------------------


ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

---------------------------------------------------------

คำสั่งกระทรวงแรงงาน

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

----------------------------------------------

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑ เรื่องมอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓)

---------------------------------------------------------


ประกาศ
ประกาศกระ ทรวงแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือ หลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๑