ค้นหาด้วยชื่อหน่วยงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล

<
หน่วยงานส่วนกลาง
ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเลขภายใน อีเมล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่อยู่ :
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1506 กด 3
info@labour.mail.go.th

สำนักอธิบดี

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ (อธิบดี)
0 2245 7787
0 2245 8229 F
2996-9
vivathana.t@labour.mail.go.th
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ (รองอธิบดี)
0 2246 2015
0 2245 8537 F
2775-7
somboon.t@labour.mail.go.th
นางวลัยพร เหล่าวานิช (รองอธิบดี)
0 2245 8260
0 2245 8356 F
2665-6
walaiporn.l@labour.mail.go.th

สำนักตรวจราชการกรม

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)
0 2246 9359
2119
anan.b@labour.mail.go.th
นางโสภา เกียรตินิรชา (ผู้ตรวจราชการกรม)
0 2247 0837
2122
sopa.k@labour.mail.go.th
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี (ผู้ตรวจราชการกรม)
0 2245 2452
2120
udomluck.s@labour.mail.go.th
นายมโนชญ์ แสงแก้ว (ผู้ตรวจราชการกรม)
0 2246 3247
2117
manoch.s@labour.mail.go.th
เลขานุการ
0 2246 9034 F
2115-6

สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
เว็บไซต์ : http://tls.labour.go.th

tls@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
0 2245 4987
0 2245 4986 F
2307
2292
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน
0 2245 7175
0 2245 4986 F
2151
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2245 4986 F
2290-1
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน

0 2245 7211
0 2245 7211 F

2158
หัวหน้างานฝ่ายจัดการพัฒนามาตรฐานแรงงาน
0 2245 7211 F
2159
หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานแรงงาน
0 2246 8370 F
2160
หัวหน้างานเครือข่ายมาตรฐานแรงงาน
0 2246 8370 F
2160
ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน
0 2354 1642 F
2009
หัวหน้างานตรวจประเมิน
0 2354 1652
2332
หัวหน้างานจัดการรับรอง
0 2354 1652
2331
หัวหน้างานทะเบียนหน่วยบริการ
0 2354 1643
2330
หัวหน้างานส่งเสริมการรับรอง
0 2354 1653
2333
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
0 2246 5828
2190
หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0 2246 6101
0 2246 6102
2195
หัวหน้างานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
0 2246 6101
0 2246 6102
2192
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

0 2245 5188

0 2245 5226 F

2293
หัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
0 2245 5049
2306
หัวหน้างานประเมินผล
0 2245 5226 F
2305
หัวหน้างานวิชาการ
0 2245 5090
2152
บรรณารักษ์ห้องสมุด
0 2245 5310
2318
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงาน

0 2245 1371

2328
หัวหน้างานพัฒนาระบบทรัพยากรแรงงาน
0 2245 1371
2329
หัวหน้างานอำนวยการ
0 2245 1372
-
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 2245 4191
2312
witoon.g@labour.mail.go.th
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
0 2245 6487
2314
wuthisit.s@labour.mail.go.th
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ
0 2245 5981
0 2245 3504 F
2311,2315,2317

สำนักแรงงานสัมพันธ์
เว็บไซต์ : http://relation.labour.go.th

relation@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์
0 2246 8392
2010
ผุ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์
0 2246 8993
2148
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2246 8393 F
2014
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาแรงงานสัมพันธ์
0 2246 8825 F
2022
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
0 2246 8825
2026
หัวหน้างานวิชาการและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์
0 2246 8825
2026
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประสานวิชาการ
0 2246 8825
2026
หัวหน้างานสถิติและติดตามประเมินผล
0 2246 8825
2024
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
0 2643 4470
0 2643 4471
3014
หัวหน้างานวิชาการและเครือข่ายแรงสัมพันธ์
0 2643 4471
2081
หัวหน้างานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์
0 2246 2118
2184

ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนกลาง

0 2246 8993
2025
 
หัวหน้างานทะเบียน
0 2246 8993
2027
 
หัวหน้างานติดตามความเคลื่อนไหว
0 2246 8993
2027
 
หัวหน้างานวินิจฉัย
0 2246 8993
2027
 
หัวหน้างานคณะกรรมการไตรภาคี
0 2246 8993
2027
 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง
0 2246 8455
2032
หัวหน้างานประนอมฯ 1
0 2246 8455
2020
หัวหน้างานประนอมฯ 2
0 2246 8455
2020
หัวหน้างานประนอมฯ 3
0 2246 8455
2021
ผู้อำนวยการกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
0 2245 9209
2170
หัวหน้างานวินิจฉัยชี้ขาด
0 2245 9799
2182
หัวหน้างานพิจารณาสภาพการจ้าง
0 2245 9570
2175
หัวหน้างานประชุมและวิชาการ
0 2245 9740
2171
หัวหน้างานกฎหมาย
0 2245 9546
2181
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
0 2246 1725-28 ต่อ 14
2092
หัวหน้างานวิชาการ
0 2246 1725-28 ต่อ 22
2092
หัวหน้างานประชุม
0 2246 1725-28 ต่อ 22
2092
หัวหน้างานกฎหมาย
0 2246 1725-28 ต่อ 23
2092
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
0 2380 6596

กองความปลอดภัยแรงงาน
ที่อยู่ : 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เว็บไซต์ : www.oshthai.org

safety@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9161
0 2448 9152 F
301
303
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9128-39
0 2448 9163 F
737
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
0 2448 9128-39
0 2448 9152 F
211
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9128-39
0 2448 9164 F
606
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
0 2448 9128-39
602
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9149
0 2448 9162 F
399
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
0 2448 9128-39
318
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9151
0 2448 9140 F
505
 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
0 2448 9128-39
504
ผู้อำนวยกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9128-39
0 2448 9163 F
722
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
0 2448 9128-39
733
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9128-39
0 2448 9143 F
710
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยแรงงาน
0 2448 9128-39
0 2448 9167 F
204
 
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต
   
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา)
ที่อยู่ : 101/3-5 หมู่ 9 ถ.สายเอเชีย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เว็บไซต์ : http://osh1.labour.go.th

0 3574 7684
0 3574 7685 F

  oshregion1@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี)
ที่อยู่ : 145 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เว็บไซต์ : http://osh2.labour.go.th

0 3820 3615
0 3820 3615 F

  oshregion2@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 (นครราชสีมา)
ที่อยู่ : 442/212-213 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เว็บไซต์ : http://osh3.labour.go.th

0 4426 6029
0 4426 6385 F

  oshregion3@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี)
ที่อยู่ : 599/187-188 หมู่ 2 ซ.บ้านโพธิ์สว่าง ถ.อุดร-หนองบัวลำภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เว็บไซต์ : http://osh4.labour.go.th

0 4224 3648
0 4224 3644 F

  oshregion4@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (ลำปาง)
ที่อยู่ : 384 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
เว็บไซต์ : http://osh5.labour.go.th

0 5428 2010
0 5428 2001 F ต่อ 17

  oshregion5@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 6 (นครสวรรค์)
ที่อยู่ : 49/54-56 ถนนไกรลาส ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เว็บไซต์ : http://osh6.labour.go.th

0 5622 0504
0 5622 0505
0 5622 0504 F

  oshregion6@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 (ราชบุรี)
ที่อยู่ : 138/1 หมู่ 4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
เว็บไซต์ : http://osh7.labour.go.th

0 3232 5964
0 3232 5965
0 3232 5965 F

  oshregion7@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8 (สุราษฎร์ธานี)
ที่อยู่ : 15 หมู่ 1 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
เว็บไซต์ : http://osh8.labour.go.th

0 7735 5876
0 7735 5877 F

  oshregion8@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 (สงขลา)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ : http://osh9.labour.go.th

0 7432 6256
0 7432 6257
0 7432 6258
0 7431 4698 F

  oshregion9@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 (สมุทรปราการ)
ที่อยู่ : 1940 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์ : http://osh10.labour.go.th

0 2380 6097
0 2380 6098
0 2380 6099
0 2380 6097 F

  oshregion10@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 (ตลิ่งชัน)
ที่อยู่ : 22/22 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เว็บไซต์ : http://osh11.labour.go.th

0 2448 8338
0 2448 9150 F

801
oshregion11@labour.mail.go.th
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (ลาดกระบัง)
ที่อยู่ : 555/12-16 (ชั้น 2) หมู่ที่ 13 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เว็บไซต์ : http://osh12.labour.go.th

0 2540 4405-6
0 2540 4407 F

  oshregion12@labour.mail.go.th

กองคุ้มครองแรงงาน
เว็บไซต์ : http://protection.labour.go.th

protection@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน
0 2246 1622
0 2245 0998 F
2995
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน
0 2246 6916
0 2246 6857 F
2060
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2246 0788
0 2246 6916
2262-8
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงาน
0 2246 6389
2272
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด
0 2245 7133
2261
หัวหน้างานวิชาการและศูนย์ข้อมูลด้านแรงงาน
0 2246 6376
2275
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
0 2246 7858
0 2245 6520 F
2060
หัวหน้างานวิชาการหญิง เด็ก และค้ามนุษย์
0 2246 8024
2069
 
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน
0 2246 8024
2066
ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
0 2246 8994
0 2245 6696 F

2200-1
หัวหน้างานตรวจและประสานการคุ้มครองแรงงาน
0 2246 3192

0 2245 3096

2202-5
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
0 2246 2938
2202
2207-8
หัวหน้างานแผนงานและวิชาการ
0 2246 2938
2202
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองแรงงานทางทะเล
0 2245 6520
0 2245 6520 F

2064
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
0 2246 2565
2284
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
0 2245 7266

0 2245 6881 F

2283
หัวหน้างานพัฒนาระบบบริหารงานกองทุน

0 2245 7266

0 2245 6881 F

2286
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

0 2245 7266

0 2245 6881 F

2283

กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
เว็บไซต์ : http://informal.labour.go.th

informal@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
0 2246 2707
2270
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2245 7170
2271
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
0 2245 7170
2269
ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
0 2245 7170
2266
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
0 2245 7170
2266

สำนักงานเลขานุการกรม

secretary@labour.mail.go.th
เลขานุการกรม
0 2245 8541
2083
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2245 8556
2804
หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
0 2245 8685
2141
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
0 2245 8932
2134
หัวหน้างานวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์
0 2245 9133
2135
หัวหน้างานข่าวและเผยแพร่
0 2245 8915
2132
หัวหน้างานช่างภาพ
0 2245 8915
2131
หัวหน้างานศิลปกรรมและออกแบบ
0 2245 8915
2133
ติดต่อใช้ห้องประชุม กสร.
0 2245 8556
2147
หัวหน้าหมวดยานยนต์
0 2245 8556
2082

กองบริหารการคลัง

finance@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
0 2245 6680
2093
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

0 2246 4470
2082
หัวหน้างานพัสดุ
0 2246 1839
2001-7
หัวหน้างานงบประมาณและบัญชี
0 2246 5313
2089
หัวหน้างานการเงิน
0 2246 2990
2095-8
งานเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรม
0 2245 7015
2086
งาน GFMIS
0 2246 3686
2099

กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์ : http://personnel.labour.go.th

personnel@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
0 2245 2571
2210
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2246 3541
2212
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
0 2245 6939
2224
หัวหน้ากลุ่มงารสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
0 2246 2770
2214
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการและบำเหน็จความชอบ
0 2245 5867
2227
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและทะเบียนประวัติ
0 2245 1091
2218
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
0 2245 3475
2230

กองนิติการ
เว็บไซต์ : http://legal.labour.go.th

legal@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองนิติการ
0 2246 7589
2255
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

0 2246 7589 F

2241
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและยกร่างกฎหมาย
0 2246 7601
2253
ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายนิติกรรมและสัญญา
0 2246 7039
2258
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีแพ่ง
0 2248 6585
2245
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุทธรณ์และ ยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
0 2246 2124
3009
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีอาญา
0 2245 7773
2249

กองสวัสดิการแรงงาน
เว็บไซต์ : http://welfare.labour.go.th

welfare@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน
0 2248 6786
2040-1
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 2248 6684
2043
ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จ.นครปฐม

0 2420 4351-2

ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยฯ จ.สมุทรปราการ
0 2360 2837
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงาน
0 2245 6774
2047-51
งานวิชาการ
0 2245 6774
2047-51
งานแผนงาน/งบประมาณ
0 2245 6774
หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการ
0 2246 6774
2055
งานวินิจฉัยคำร้อง มาตรา 120
0 2245 6774
2055-7
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน
0 2245 6774
2045
งานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านสุขภาพ
0 2246 0383
2056
งานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านสังคม
0 2246 0383
2045
งานศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรฯ
0 2245 0674
2045
หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
0 2246 0080
2053-4
งานให้บริการเงินกู้กองทุนฯ
0 2246 0383
2053-4

กลุ่มตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์ : http://iag.labour.go.th

internal_audit@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
0 2246 6340
2100
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
0 2245 7019 F
2102

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เว็บไซต์ : http://asdg.labour.go.th

asdg@labour.mail.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0 2246 0363
2143
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
0 2245 6380
2142
2139
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่
   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
(เขตบางรัก ปทุมวัน ยานนาวา บางคอแหลม สาทร)
ที่อยู่ :
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ : http://area1.labour.go.th

0 2210 0480
0 2210 0481
0 2210 0482
0 2210 0483

  area1@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
(เขตจอมทอง ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางบอน ราษฎร์บูรณะ)
ที่อยู่ :
2 อาคารเหล่าธงสิงห์ ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
เว็บไซต์ : http://area2.labour.go.th

0 2428 9629 F
0 2428 9630
0 2428 9631 F
0 2428 9633 F

  area2@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
(เขตคลองเตย บางนา ประเวศ พระโขนง วัฒนา สวนหลวง)
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตประเวศ ชั้น 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
เว็บไซต์ : http://area3.labour.go.th

0 2328 8288
0 2328 7969 F

  area3@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
(เขตคันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม วังทองหลาง)
ที่อยู่ :
72, 74, 76 อาคารกีรทรัพย์ ถนนนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
เว็บไซต์ : http://area4.labour.go.th

0 2510 2246
0 2510 1685
0 2510 1321 F

  area4@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
(เขตดินแดง พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง)
ที่อยู่ :
อาคารสำนักงานประกันสังคม ชั้น 8 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : http://area5.labour.go.th

0 2247 7903
0 2247 7902
0 2245 3374
0 2245 5606 F

  area5@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
(เขตคลองสาน ธนบุรี บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่)
ที่อยู่ :
308 ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด สำนักงานลาดหญ้า ชั้น 3 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10200
เว็บไซต์ : http://area6.labour.go.th

0 2439 0771 F
0 2439 0772
0 2439 0766 F
0 2439 0767

  area6@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
(เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม)
ที่อยู่ :
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) 22/3 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
เว็บไซต์ : http://area7.labour.go.th

0 2448 5764
0 2448 9187
0 2448 5006 F
0 2448 9186

  area7@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
(เขตดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์)
ที่อยู่ :
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ชั้น 1, 2 ภายในกระทรวงมหาดไทย แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เว็บไซต์ : http://area8.labour.go.th

0 2221 1893
0 2221 0731 F
0 2221 0947 F
0 2221 1894

  area8@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
(เขตจตุจักร ดอนเมือง บางเขน บางซื่อ หลักสี่)
ที่อยู่ :
สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 7 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เว็บไซต์ : http://area9.labour.go.th

0 2513 7922 F
0 2513 2042
0 2513 5169
0 2513 5170

  area9@labour.mail.go.th
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
(เขตคลองสามวา สายไหม มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานสูง หนองจอก)
ที่อยู่ :
555/28-33 ชั้น 3 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เว็บไซต์ : http://area10.labour.go.th

0 2540 5199
0 2540 5298
0 2540 5299 F
0 2540 5009 F

  area10@labour.mail.go.th